Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири през месец май

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди графика за използване на водите от комплексните и значими язовири за месец май 2020 г. 

Министерство на околната среда и водите управлява водите на 52 броя комплексни и значими язовира, като ежедневно следи състоянието им. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 29.04.2020 г. е 4362,7 млн. м3, което представлява 61,3% от сумата на общите им обеми.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
• питейно-битово водоснабдяване – 67,2% от общия им обем;
• напояване – 46,9% от общия им обем;
• енергетика – 80,5% от общия им обем.
МОСВ ежедневно следи състоянието на язовирите и при прогноза за очакван голям приток дава предписания за контролирано освобождаване на обем чрез деривации, ВЕЦ или основен изпускател. Язовирите не са в режим на провеждане на високи води и в тази връзка не се налага допълнително наблюдение, с по-голяма честота. За част от язовирите, разрешените водни обеми за питейно-битово водоснабдяване са редуцирани в съответствие с реално използваните води през предходните месеци, с цел акумулиране на обем. За язовирите с нисък обем са ограничени и част от заявките за напояване. В графика за месец май са предприети следните действия за язовирите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които са с процент на запълване под или около 50%:
За яз. „Студена“ в графика за месец май са предприети действия за максимално ограничаване на водовземането от язовира, като се подават води единствено за питейно-битово водоснабдяване. Заявката на ВиК Перник е редуцирана, като от яз. „Студена“ са разрешени 0,466 млн. м3, с допълване на 0,806 млн. м3 от водосбора на яз. „Белмекен“. Редуцирането е направено, тъй като през м. май 2019 г. (когато не е имало режим на водата) ВиК операторът е ползвал реално 1,072 млн. м3. С предоставянето на количества от водосбора на яз. „Белмекен“ от 0,806 млн. м3, от яз. „Студена“ следва до миналогодишното потребление да се предоставят още 0,266 млн. м3. Предвид ситуацията към настоящия момент вместо 0,266 млн. м3 от яз. „Студена“ са разрешени 0,466 млн. м3, което прави с 0,200 млн. м3 повече от същия период през предходната година. В тази връзка разрешените за м. май 2020 г. количества от 1,272 млн. м3 надвишават реално ползваните количества вода от ВиК оператора в условията на постоянно водоподаване през 2018 и 2019 г.
За язовир „Асеновец“ разрешените обеми за питейно-битово водоснабдяване са 0,700 млн. м3. Предвид предприетите действия от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Сливен за включване на алтернативните водоизточници обемът в язовира се увеличава.
За язовир „Дяково“ са разрешени заявените количества от ползвателите, включително промишлено водоснабдяване и напояване. Предприетите през изминалите 3 месеца съвместни действия с „Напоителни системи“ ЕАД доведоха до акумулиране на водни количества, както за питейно-битовото водоснабдяване, така също и за останалите цели – напояване, промишленост и енергетика.
За язовир „Ястребино“ обемът в язовира гарантира осигуряването на питейно-битовото водоснабдяване и не е необходимо редуциране на заявката на ВиК дружеството. С графика е разрешено и ползване на количества за напояване. На „Напоителни системи“ ЕАД е поставено условие в графика, за предприемане на действия за възстановяване изправността на компрометирани елементи на водовземната кула с цел възможност за ползване на водни количества и при по-ниски обеми в язовира, както за питейно-битово водоснабдяване, така и за напояване.
От язовир „Тича“ се осигуряват водите за питейно-битово водоснабдяване на гр. Търговище, гр. Шумен и гр. Велики Преслав. Анализите показват, че постъпващият в язовира приток е значително по-малък от разхода, поради което са намалени разрешените количества за питейно-битово водоснабдяване, напояване и минимално допустим екологичен отток. Предвид ниския наличен обем, при хипотеза за нулев приток и намалено водовземане в съответствие с годишния график за 95% обезпеченост, в края на 2020 г. общият обем в язовира ще достигне нива, под които водата ще бъде с влошени качества за питейни цели, при което не може да бъде гарантирано приоритетното питейно-битово водоснабдяване, без наличие на пречиствателна станция. В тази връзка ВиК операторите и Асоциацията по ВиК многократно са уведомявани за необходимостта от предприемане на мерки по отношение на рехабилитацията на наличните алтернативни водоизточници и инвестиции с оглед обезпечаване на допълнителното пречистване на водите налични в язовира под санитарния минимум.
Планираните ремонтни дейности на съоръжения, заложени в месечен график за използване на водите на комплексните и значими язовири за м. май 2020 г., са следните:
За яз. „Батак“ се планират водолазни огледи. За извършването им ще бъдат изпуснати енергийно непреработени води в размер до 0.1 млн. м3.
За яз. „Студен кладенец“ в периода 26-29.05.2020 г. ще бъдат извършени проби на ВЕЦ „Студен кладенец“ /два часа дневно/.
За яз. „Тополница“ ще се извършват функционални проби на ВЕЦ „Тополница“, поради което ще бъдат освободени 0,2 млн. м3 енергийно непреработени води.
Графикът за месец май е публикуван тук:
https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Water/Povarhnostnivodi/Mesechen_grafik/2020/graf_5_2020.pdf

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates