Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МЗХГ представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата ОСП 2021-2027г.

Координационното звено към Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027г. 

Това стана по време на видеоконферентна среща с представители на браншови асоциации в сектор „Земеделие“, в която участие взеха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и заместник-ръководителят на Координационната група за изготвяне на Стратегически план за ОСП към МЗХГ Мария Христова. Проектът е следващата стъпка, която България предприема за изготвянето на Стратегическия план за ОСП 2021-2027г. До момента са представени и трите SWOT анализа. Институтът по аграрна икономика изготви Анализ на състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Вторият SWOT анализ за околна среда и климат бе възложен на Аграрен университет Пловдив. Последният, социално-икономическият SWOT анализ за развитието на селските райони, необходим за изготвянето на Стратегическия план, бе подготвен от Университета за национално и световно стопанство (УНСС).

Заместник-министър Вергиния Кръстева съобщи, че работната група към МЗХГ започва разработването на плана. Тя призова представителите на бранша да бъдат активни и да предоставят предложения по качения за обществени консултации документ. По думите й, това ще е основата за разработване на мерките и е важно за всички, тъй като от новата ОСП зависи подпомагането на сектора за следващите 7 години. „Планираната дата за драфт на Стратегическия план, остава непроменена, а именно края на годината, когато по график ние трябва да представим проекта пред ЕК“, подчерта Кръстева. Тя допълни, че страната ни е на финала на разработването на „Зелен наръчник“. „Предвиждаме заедно с него да публикуваме и предварителната условност „Кръстосано съответствие“. Наръчникът ще включва всичко, което виждаме като възможни интервенции, както и всички предложения, които сме получили до момента от бранша. Той е изпратен за съгласуване на Аграрния университет в Пловдив и на Тракийския университет в Стара Загора. Искаме да направим опростени схеми и мерки за кандидатстване в следващия програмен период, които да са лесно проверими“, поясни  заместник-министър Вергиния Кръстева.

Идентифицираните потребности на национално ниво са структурирани на база специфичните цели на Реформирана Обща селскостопанска политика, която ще се базира на резултати. Представените пред бранша идентифицирани потребности ще бъдат основата за изготвяне на интервенциите в Стратегическия план. Първата от тях е сближаване на доходите на земеделските стопани със средното равнище на доходи в другите сектори в икономиката. Това ще доведе до увеличаване на ефективността от подкрепата на земеделските стопанства. Следващата цел е повишаване на конкурентоспособността на стопанствата в чувствителните сектори. Подобряване на пазарния достъп на малките земеделски стопанства и нивото на организираност на земеделските производители, бяха изведени като приоритетни в Проекта на идентифицирани потребности за новата ОСП. Ще бъде обърнато внимание и на смекчаване на последиците от изменението на климата, защита на биологичното разнообразие и подобряване на екосистемните услуги. Приоритетна цел е и привличане на млади фермери и улесняване развитието на бизнеса в селските райони. Ще се насърчава заетостта и ще се работи за развитие на устойчиво горско стопанство. Сред останалите цели на Проекта е и насърчаване на производството и потреблението на биологични продукти, чрез повишаване доверието на потребителите и включването им като задължителен елемент от веригата на предлагане на храни. Друг основен момент ще бъде да се повиши професионалната квалификация на предприемачите и заетите лица в селскостопанския отрасъл, чрез трансфер на знания към специфичните секторни особености.

Проектът на идентифицирани потребности за Новата ОСП ще бъде качен на сайта на Министерството. От бранша ще могат да изпращат бележки и предложения по него до 22 юли 2020 г.

По време на събитието, Мария Христова запозна участниците във видеоконферентната среща с представената от ЕК Стратегия „От фермата до трапезата“ , която е основна част от Европейския зелен пакт. Тя представи и специално изработеното мобилно приложение на МЗХГ, което ще даде възможност за улеснен и удобен начин на потребителите, респективно заинтересованите лица, до актуалните новини и събития, свързани с изготвянето на Стратегически план на ОСП. Чрез мобилното приложение ползвателите му ще могат да получават нотификация (съобщение) за предстоящи събития, които ще се появяват директно на екрана на телефона.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates