Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

МОСВ започна изпълнението на втори цикъл по създаване на планове за управление на риска от наводнения

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) започна изпълнението на втори проект за създаване на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 г. Целта е да се изработят нови механизми за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища в страната, както и да се повиши защитата и готовността на населението за адекватна реакция при подобни природни бедствия, следствие на климатичните промени.

„Това е вторият цикъл по разработване на Планове за управление на риска от наводнения за периода 2022-2027 г. в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите у нас – Благоевград, Варна, Плевен и Пловдив, с участието на широката общественост и заинтересованите страни“, заяви директорът на Дирекция „Управление на водите“ в МОСВ Илияна Тодорова при стартирането на проекта. Изпълнението на проекта ще подобри управлението на риска от наводнения чрез въвеждане на решения за намаляване на неблагоприятните последици от тези природни бедствия в страната, добави тя.

Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г. се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 13 200 000 лв., от които 85% или 11 220 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, и 15% или 1 980 000 лв. – като национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, а срокът за реализацията му – до края на март 2022 г. Партньори по проекта са: Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, а консултанти – експерти от Международната банка за възстановяване и развитие.

„Дългосрочното планиране за намаляване на риска от наводнения на територията на РБългария се определя от Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) чрез програми от мерки, разработени в съответствие с изискванията на Директива 2007/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 г.“, обясни Илияна Тодорова. В първия цикъл по планиране на управлението на риска от наводнения от 2016 до 2021 г. бяха разработени ПУРН за четирите района за басейново управление, приети в последствие с решения на Министерски съвет. Сега във втория цикъл за периода 2022-2027 г. ще се разработят нови 6-годишни планове за управление на риска и подробни карти на районите под заплаха или с риск от наводнения, добави тя при представянето на проекта.

Всеки нов план в регионите със заплаха или значителен риск от наводнения ще съдържа мерки за намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, както и мерки за намаляване на вероятността от наводнения, следствие на климатичните изменения.

Проектът ще се изпълнява на територията на цялата страна, като планирането на управлението на риска от наводнения в България ще се извършва с участието на заинтересованите страни и широката общественост. По този начин ще се осигури съгласуване и координация с целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014–2020 г., с механизма на ЕС за гражданска защита и общите мерки на Съюза за превенция на природните и причинените от човека бедствия. Паралелно с това, ще се изпълнят и индикаторите на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ по приоритетни оси „Води“ и „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates