Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ДФЗ – РА одобри 139 проекта по подмярка 4.1.2 от ПРСР 2014-2020

ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 244 проектни предложения по подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.

    От подадените чрез ИСУН 244 проекта, одобрение са получили 139 предложения. Те са с размер на инвестиционните разходи за над 5 млн. лв. (5 390 164 лв.) и субсидия от близо 4 млн. лв. (3 678 893 лв.). До последващ етап, техническа и финансова оценка, не преминават 94 инвестиционни предложения, като други 11 са оттеглени от кандидатите. Припомняме, че за приема, осъществен чрез ИСУН, бяха разпределени общо 24 447 500 лева.

    На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с 94 проекта, които не преминават до техническа и финансова оценка. ДФЗ - РА ще изпрати уведомителните писма на недопуснатите кандидати чрез ИСУН. В едноседмичен срок след получаването им, бенефициентите могат да подадат възраженията си също чрез ИСУН пред изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ – РА.

   След приключване на процедурата по обжалване, допустимите кандидати ще бъдат поканени за подписване на договори.

   Припомняме, че подмярка 4.1.2 предоставя възможност за инвестиционна подкрепа на малки земеделски стопанства, което ще спомогне за повишаване на конкурентните им предимства. Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за един проект е 48 895 лв., като за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates