Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Природосъобразно отглеждане на горите в Странджа

През 2020 г. близо 1300 дка гори в Странджа се отглеждат по природосъобразен индивидуален метод за производство на висококачествена дървесина.

На територията на държавните горски стопанства Кости, Малко Търново, Звездец и Държавно ловно стопанство - Граматиково се провеждат специфични отгледни мероприятия въз основа на немския опит, въведен в България през последните 10 години. В рамките на проект "Горите и земите на орела", който подпомага провеждането на тези мероприятия, лесовъдите от Югоизточна България ще повишат дела на горите, в които се прилага този метод.

Представители на Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие - Сливен, Североизточно държавно предприятие - Шумен и на някои от техните териториални поделения се запознаха с прилагането на метода в практиката. Екипът на изпълнителя на договора, начело с д-р инж. Мартин Борисов, запознаха присъстващите с особеностите на тези отгледни мероприятия - определяне на подходящи гори за прилагане, начини на достъп до насажденията, избор на подходящи индивиди (дървета опции и дървета на бъдещето), опазване на всички налични видове с толериране на единично срещани, запазване на стари дървета и такива с гнезда, използване на незамърсяващи природата начини за отстраняване на конкурентите и т.н. Предвидено е през следващите няколко години да бъдат организирани и проведени обучения за над 100 специалисти за прилагане на този метод в българските гори.

В рамките на проекта "Горите и земите на орела" до 2024 г. на територията на ЮИДП ще бъдат отгледани над 3500 дка по този метод. Същевременно, на територията на СИДП през месец септември 2020 г. ще стартира работата по създаване на нови и възстановяване на увредени полезащитни горски пояси по основния миграционен път на малкия креслив орел - Виа Понтика.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates