Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Увеличението на цените не успя да компенсира спада на селскостопанската продукция

Стойността на продукцията, произведена в селското стопанство за 2020 г., възлиза на 7,866 млрд. лв., което е с 4.5% по-малко в сравнение с предходната година, съобщи Националният статистически институт (НСИ).

Намалението е в резултат на спад в обемите на произведените количества с 11%, въпреки увеличението на цените със 7.3%, сочи статистиката.

Стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, се равнява на 5,238 млрд. лв. и представлява 66.6% от общата стойност на селскостопанската продукция.

Преобладаващата част от продукцията в растениевъдството (81.6%) през 2020 г. е от зърнени и технически култури, чиято стойност се изчислява съответно на 2,608 млрд. лв. и 1,667 млрд. лева.

В сравнение с 2019 г. стойността на продукцията, произведена от растениевъдството е по-ниска със 7%, което е в резултат на спад в обемите с 16%, отчасти компенсирано от увеличение на цените с 10.6 на сто. Спадът в обемите на растениевъдната продукция се дължи предимно на спада в производството на зърнените и техническите култури, в резултат на по-ниските добиви заради продължителното засушаване.

Стойността на произведената през 2020 г. продукция от животновъдството възлиза на 1,962 млрд. лв., или 24.9% от крайната продукция в селското стопанство.

Спрямо 2019 г., стойността на продукцията от животновъдството отбелязва увеличение с 2.7%, което се дължи на увеличение както на обемите - с 2%, така и на цените - с 0.7 на сто.

Стойността на продукцията от отглеждането на селскостопански животни е 988.2 млн. лв. (50.4% от продукцията в животновъдството), докато стойността на произведените животински продукти се равнява на 973.8 млн. лв. (49.6%).

В сравнение с 2019 г. стойността на отглеждането на селскостопански животни се увеличава с 2.6%, което се дължи както на увеличение на произведените обеми - с 1.0%, така и на увеличение на цените с 1.6 на сто.

Стойността на произведените животински продукти, спрямо предходната година, отбелязва увеличение с 2.8%, което е в резултат на увеличение на обемите с 3%, докато цените намаляват с 0.2 процента.

В сравнение с 2019 г. стойността на селскостопанските услуги отбелязва намаление с 6.1%, докато стойността на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности (неотделими) се увеличава с 2.6 на сто.

Увеличението на продукцията от второстепенни неселскостопански дейности е в резултат на увеличение на цените - с 4.6 на сто.

Същевременно стойността на вложените в селското стопанство през 2020 г. средства за текущо потребление се равнява на 4,446 млрд. лв., което е с 6.9% по-ниско спрямо предходната година.

Понижението се дължи на спад както в обемите - с 5.1%, така и в цените - с 1.9 на сто.

Спрямо 2019 г. увеличение на вложенията за текущо потребление е отчетено единствено при семената и посадъчния материал - с 5.7% и при поддръжката и ремонта на машини и дребен инвентар - с 2.8 процента.

Най-голямо понижение спрямо предходната година се наблюдава при разходите на стопанствата за горива и моторни масла - с 14.6%, което е в резултат на намалението както на обемите - с 3.7%, така и на цените - с 11.3 на сто.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates