Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Съхранение на плодовете през зимата

Ябълките, крушите, дюлите, мушмулите и други плодове могат да се консумират продължително бреме, ако се съхраняват правилно.

При домашни условия подходящи за съхраняване са плодовете на мест­ните сортове ябълки: Айвания, Карастоянка, Куртовка, Тетовка, Скринянка, а от новите сортове - Срени смит, Златна и Червена превъзходна и нейните мутации, Мелроуз и др.

В МАЗЕТО

Използват се дълбоки, хладни, с циментов под и измазани стени изби. Добре е на прозореца или на стената да се мон­тира вентилатор или да се поставят проветрители на двете противоположни стени. Преди внасянето на пло­довете избата се почиства. Стените и подът се нап­ръскват с варно мляко или 3% Бордолезов разтвор, проветрява се, амбалажът се обеззаразява чрез по­тапяне в 2% Бордолезов разтвор. Най-разпространеният начин за съхраняването на ябълките, крушите, дюлите е в касетки, щайги , или каси, наредени върху дървени скари, гредич-ки или тухли в хладни или влажни избени поме­щения. Височината на стифа е до 2 метра, а разстоянието между него и стената - над 20 см.

• Ябълките се подреждат в касетката по го­лемина и степен на зрялост, като се увиват в хартия, помежду им трябва да има 10 см раз­стояние. Ябълките могат да се съхраняват и в сандъци, като между тях трябва да се М постави талаш (дървени стърготини).

• Крушите се подреждат с дръжките Ш нагоре в щайги, застлани с хартия. Мо­же да се подредят и на няколко реда, J като между всеки ред се поставя хар- j тия.

• Сливи - нареждат се в сандъци или кошници, като отгоре се посипват с дървени стърготини.

• Дюли - избират се здрави плодо­ве и се подреждат в щайги, на ко­ито дъното се застила с хартия. Съхраняват се на тъмно при тем­пература 6-10 градуса С.

• Мушмули - узрелите в края на ок­томври плодове берете на ръка в сухо време преди окапването на листата с дръжките. За да ги съхраните, потопете дръжките им в много солена вода, после ги оставете един месец, обърнати надолу в прохладно и сухо избено помещение. Помещенията се проветряват само нощем, ако външните темпера­тури не са много ниски. Температурата се следи с термометър и трябва да бъде около 4-5 градуса С. Относителната влажност | на въздуха да е 85-90%. При падането й под 85% подът на по­мещението се напръсква с вода, без да се мокрят плодовете. Ако ябълките са завързани в полиетиленови пликове, предва­рително перфорирани с перфоратор на 2-3 места, навлажня-I ването е излишно.

НА БАЛКОНА

Ябълките могат да се съхраняват в перфорирани полиети­ленови пликове, наредени в касетки плътно до стената на сградата на неогряван от слънцето балкон, i Има ли опасност от замръзване, касетките се завиват , с черга, а при по-силни студове се прибират в хладно помещение. За да се ограничат загубите от гниене, плодовете може да се потапят в разтвор от Фун-дазол (3 супени лъжици за 10 л вода) или Сонакс (2 супени лъжици на 10 л вода). В пликовете се сла-I гат само ако са добре подсушени, а при консума­ция - добре се измиват с обилно течаща вода.

Източник:http://www.domashenjurnal.bg

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates