Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Дружество за защита на птиците ще организира среща със земеделски стопани

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще организира на 25 октомври 2010 г. информационна среща за земеделските стопани от районите на Западна Странджа и Сакар. Тя ще се проведе в зала 107 в сградата на Община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски" №7, от 10.00 до 14.00 часа, информира tundzha.info.

Срещата се инициира от БДЗП поради големия интерес на хората от региона и многото неясноти, въпроси и проблеми, свързани с възможностите за финансиране и получаване на компенсации при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000. Целта на информационното мероприятие е да представи подробно условията за кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския съюз. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зони от Натура 2000 или т.нар. „орнитологично важни места" (ОВМ) не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. При срещите си с местните хора експертите на БДЗП са установили голям интерес от страна на фермерите да бъдат запознати с възможностите за получаване на компенсации по мярка 214 „Агроекологични плащания" по Ос 2 от ПРСР, както и кандидатстване за финансиране на дейности в зоните от Натура 2000 по Ос 1 и 3. На срещата са поканени и външни експерти, които ще представят Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Експертите на БДЗП пък ще разкажат за биологичното разнообразие в Странджа и Сакар и ползите и възможностите, които запазената природа предлага на местното население.

На срещата са поканени и представители на Областна дирекция „Земеделие", Общинските служби по Земеделие, „Технически инспекторат" към ОД на ДФЗ Ямбол и Областната служба за съвети в змеделието. Срещата ще завърши с въпроси и дискусия по представените теми. БДЗП организира срещата в рамките на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Проектът е първият у нас, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз и цели опазването на двата световно застрашени вида и техните местообитания. Той се реализира в 10 територии в страната, сред които са и Сакар и Западна Странджа.

Източник:http://www.cross-bg.net

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates