Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) ще организира на 25 октомври 2010 г. информационна среща за земеделските стопани от районите на Западна Странджа и Сакар. Тя ще се проведе в зала 107 в сградата на Община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски" №7, от 10.00 до 14.00 часа, информира tundzha.info.

Срещата се инициира от БДЗП поради големия интерес на хората от региона и многото неясноти, въпроси и проблеми, свързани с възможностите за финансиране и получаване на компенсации при развитието на екологично земеделие в зоните от европейската мрежа Натура 2000. Целта на информационното мероприятие е да представи подробно условията за кандидатстване по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007 - 2013 г., финансирана от Европейския съюз. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зони от Натура 2000 или т.нар. „орнитологично важни места" (ОВМ) не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. При срещите си с местните хора експертите на БДЗП са установили голям интерес от страна на фермерите да бъдат запознати с възможностите за получаване на компенсации по мярка 214 „Агроекологични плащания" по Ос 2 от ПРСР, както и кандидатстване за финансиране на дейности в зоните от Натура 2000 по Ос 1 и 3. На срещата са поканени и външни експерти, които ще представят Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние. Експертите на БДЗП пък ще разкажат за биологичното разнообразие в Странджа и Сакар и ползите и възможностите, които запазената природа предлага на местното население.

На срещата са поканени и представители на Областна дирекция „Земеделие", Общинските служби по Земеделие, „Технически инспекторат" към ОД на ДФЗ Ямбол и Областната служба за съвети в змеделието. Срещата ще завърши с въпроси и дискусия по представените теми. БДЗП организира срещата в рамките на проекта LIFE+ за опазване на царския орел и ловния сокол. Проектът е първият у нас, финансиран по програма LIFE+ на Европейския съюз и цели опазването на двата световно застрашени вида и техните местообитания. Той се реализира в 10 територии в страната, сред които са и Сакар и Западна Странджа.

Източник:http://www.cross-bg.net