Мероприятия в овощната градина.

ИЗБОР НА МЯСТО ЗА ОВОЩНА ГРАДИНА

Сега е подходящият сезон за засаждане на овощни дръвчета и ако искаме да създадем овощно насаждение, от което да очакваме добра реколта трябва да се

съобразим с почвеноклиматичните условия на района и да изберем най-подходящото място.

Температурният режим е от съществено значение при избора на терен.

Трябва да се знаят честотата и интинзивността на най-неблагоприятните клматични фактори, които ограничават разпространението на даден овощен вид, като ниски зимни температури, повратни студове, късни пролетни мразове и екстремни летни горещини и засушавания. Като критична температура през зимата по време на покой за ябълките, сливите и вишните се счита / -28 до -30 градуса/. При определяне на сортовия състав и най-вече на късните сортове ,трябва да се знае продължителността на вегетационния период и температурната сума от цъфтежа до захлаждането през есента дали ще осигури нормално узряване на плодовете.

Релефът на мястото оказва съществено влияние върху климатичните условия и по-специално върху температурния режим. За създаване на овощни насаждения се предпочитат склонови повърхности със слаб наклон /не по-голям от 120 /с източно, североизточно или северно изложение, с добър въздушен режим. Северните склонове са по-добре овлажнени. На южните, югозападните и югоизточните склонове плодовете узряват по-рано и имат по-добро оцветяване, но там температурните колебания са по-резки и дърветата са изложени на по-чести повреди от измръзване през зимата или през пролетта по време на цъфтежа. Върху южно изложените склонове могат да се правят насаждения само при по-високите и по-хладни планински райони. Много подходящи са по-равните места в подножието на планината, но не и затворени котловини.

Надморската височина също оказва влияние върху климатичните условия. Ябълките, сливите, вишните, черешите, орехът и крушите се развиват добре до 800 м надморска височина, докато кайсията, прасковата, и дулята - до 500-600 метра.

Почвата е много важен фактор, от който зависи силата на растежа и родовитостта на овощните растения. От нея те черпят хранителни елементи, вода и кислород, необходим за дишането на корените, затова са подходящи почвите с добра аерация, водопропускливост и запасеност с хранителни вещества. Подходящи са както песъчливите и пропускливи почви, така и глинестите почви, но трябва да са с добър въздушен режим. За да се развиват добре овощните дървета , почвата трябва да е пропусклива най-малко на дълбочина 1,5 метра. Ако има заблатяване и лоша водопропускливост и нивото на подпочвеноте води е по-близо от 1,5 м от повърхността трябва да се направи дрениране на почвата. Овощните видове виреят на почви , чиято реакция /рН/ е от 5,5 до 7,5, като повечето от тях се развиват най-добре на слабо кисели почви и на такива с неутрална реакция.

Като се имат предвит природните дадености на района, трябва да се подберат най-подходящите овощни видове . Само тогава може да се очаква добър резултат.

 

Доцент д-р Дарина Иванова

Опитна станция , Дряново