Полезна информация за овощните култури.Създаване на черешова градина - предпосадъчна подготовка на площта.


Предпосадъчна подготовка на площта е една от най-важните работи при създаване на новата черешова градина.

Предпосадъчна подготовка се включват мелиоративни мероприятия (почистване от дървета, храсти и камъни, подравняване), торене, риголване или дълбока оран, маркиране и изкопаване на посадъчни ямки. При наклон на склона от 8 до 10° се изграждат наорни тераси, а от 11 до 16-18° - стъпаловидни, като предварително се уточнява броят на редовете в едно терасно платно.

След приключване на мелиоративните работи площта се наторява с органични, фосфорни и калиеви торове. В зависимост от естествената запасеност на почвата с хранителни вещества обикновено се внасят на декар по 4-5 тона добре угнил оборски тор, 70-80 кг фосфор и 50-70 кг калий в активно вещество, които се заорават при риголването. След това запасяващо торене не се налага да се тори с фосфор и калий през първите 5-6 години от засаждането на дърветата.

Риголването е основно и задължително мероприятие от предпосадъчна подготовка на площта за създаване на черешова градина, което осигурява подходящ воден, въздушен и хранителен режим на дърветата в коренообитаемия почвен слой. Риголването се извършва 2-3 месеца преди засаждането на дълбочина 60-70 см със специални плугове. На по-плитки почви се прилага дълбока оран с продълбочаване. При наличие на коренищни плевели, най-малко 2-3 седмици преди риголването площта се третира с раундъп или друг хербицид в съответна концентрация. След риголването площта се подравнява с грейдер, очертават се пътищата, парцелите и площадките, ако е необходимо.

Местата за посадъчни ямки се маркират с помощта на геодезични уреди, колчета , сезал или тел. Много е важно да се трасират правилни редове и ъгли с оглед механизиране на производствените процеси. При маркирането най-често се прилага правоъгълната система на засаждане на черешите за нетерасирани площи и контурната за терасирани при междуредови разстояния 6-7 м и вътрередови 5-6 м. Последните се определят в зависимост от растежната сила на сортоподложковите комбинации, от дълбочината и плодородието на почвата. Посадъчните дупки се изкопават механизирано с ямкокопател на дълбочина 55-60 см и с диаметър 60 см. Когато се изкопават ръчно и мястото не е риголвано, ширината им е около 100 см.