Полезна информация за овощните култури.Срокове за напояване на овощните растения.


От сроковете за напояването на овошките зависи в много голяма степен както големината на прираста, така и количеството и качеството на добивите.

Обикновено в широката практика сроковете за напояване на овощните растения се установяват в зависимост от климатичните и почвените условия и като се прецени окомерно засушаването и необходимостта от напояване, при което се вземат под внимание и видовите и сортовите особености , както и нуждите от влага на овощните растения в зависимост от момента (фенофазата) през вегетационния период и възрастта. Като ориентировъчни за овощните градини, засадени на средно тежки, достатъчно влагоемни, дълбоки песъчливо-глинести почви могат да бъдат посочени следните по-важни срокове за напояване:

Рано през пролетта едно или две напоявания, които имат голямо значение за добрия растеж на овощните дървета в началото на вегетацията. Ако снеготопенето и валежите не са осигурили добро овлажняване на кореноoбитаемия почвен слой, което е често явление у нас, овощните растения трябва да получат едно добро напояване за влагозапасяване преди началото на цъфтежа. Обилно напояване на овошките трябва да се направи и 10-20 дни след прецъфтяването. С тези напоявания се цели да бъде осигурено оптимално навлажняване на почвата в началото на вегетационния период, когато е и най-усиленият растеж на леторастите и листата. През този период на усилен растеж овощните растения са най-взискателни по отношение на влагата. В началото на вегетацията не трябва да се допусне засушаване, защото то се отразява много вредно върху растежа на леторастите и развитието на листата. Напояване след края на юнското опадане на завръзите, което благоприятства за нарастването на плодовете и незавършилите растежа си дълги леторасти (късите и повечето от останалите леторасти са спрели нарастването си до това време). Това напояване на овошните дървета обикновено се прави през първата половина на юни. Напояването трябва да е особено изобилно, за да не става нужда да се напоява скоро след спиране на нарастването на леторастите, тъй като тогава трябва да започне цветообразуването. Едно неуместно напояване по това време може да повлияе отрицателно върху образуването на плодни пъпки, което се благоприятства от известно понижаване на почвената влажност, без да се стига до засушаване. Напояване към края на юли или в началото на август, когато най-често засушаването е най-силно. Това напояване има особено голямо значение и за наедряване на плодовете от овощните сортове, които зреят през август и началото на септември. Най-добър ефект върху наедряването на плодовете има напояването, когато се извърши около 15-20 дни преди да настъпи времето за беритба на плодовете. Напояване 15-20 дни преди да настъпи дървесната зрялост на късните сортове, с което се цели да бъдат създадени добри условия за наедряването на плодовете на късните есенни и зимни сортове. Напояването на овощните растения около 20 дни преди беритбата на плодовете има особено голямо значение за повишаване на добивите. Напояване след прибиране на реколтата, с което се цели да се създаде благоприятен воден режим за образуването и натрупването на запаси от органични вещества в тъканите на овощните растения. А това се отразява благоприятно за повишаване студоустойчивостта им и за засилване на растежа им в началото на следващия вегетационен период. Напояване през време на листопада или след него, което се прави само при суха есен, за да се предотврати зазимяването на овощните растения в сухи почви. При зазимяване в суха почва корените са изложени на вредно засушаване, а и клончетата са затруднени да си набавят и малките количества изразходвана вода през невегетационния период и се обезводняват под допустимия предел, вследствие на което стават по-чувствителни на зимните студове.

Посочените срокове за напояване на овощните растения са ориентировъчни. Овощарят трябва да ги има пред вид, но трябва да се съобразява и с останалите условия, които обуславят сроковете за напояване, а именно с конкретните почвени, микроклиматични и други условия, а така също и с нуждите от влага на различните овощни видове и сортове. Валежите например могат да направят излишно напояването в някои от посочените срокове - особено след листопада. При песъчливи и слабо влагоемни почви трябва да се напоява по-често, отколкото при по-влагоемни почви. Кайсиите и орехите са сухоустойчиви и се напояват малко или никак. Прасковите също са сухоустойчиви, но при напояване плодовете им наедряват, особено като се напоят 15-20 дни преди зреенето им. Бадемите обикновено не се напояват, а ябълките и дюлите трябва да се напояват сравнително повече.

Това разнообразие от фактори, които определят нуждите от напояване на овощните дървета, прави много трудно точното установяване на сроковете за напояване дори за един овощарски район. Що се отнася до цялата страна, много естествено е, че ще има значителни различия в поливните срокове.