Полезна информация за овощните култури.Кои почви са подходящи за отглеждане на овощни растения?.


Кои овощни видове може да се отглеждат в нашата страна?

България е разположена в умерената климатична зона, където може да се отглеждат с успех всички овощни растения, на които листата опадат през есента (ябълка, круша, дюля, мушмула, слива, череша, вишня, кайсия, праскова, орех, лешник, бадем, кестен, малина, къпина, френско грозде и бодливо грозде). Ягодата се отглежда в цялата страна. В по-топли микрорайони може да се отглеждат и някои южни овощни видове (смокиня, нар и лимон). Успешното отглеждане на овощните видове зависи от това, доколко сполучливо са подбрани изложението на мястото, почвата, подпочвата въздушният дренаж, възможностите за напояване и грижите за тях.

Върху какви почви може да се отглеждат овощни растения?

В нашата страна са разпространени следните типове почви: алувиално-ливадна, сива горска, канелена горска, кафява горска, чернозем (обикновен и излужен) и чернозем-смолница. Съществуват и преходни почви между отделните почвени типове. Най-подходящи за отглеждане на овощните растения са алувиално-ливадните, богати с хранителни вещества почви. Най-неподходяща почва е чернозем-смолницата, особено когато варовитият пласт е близо до повърхността й. Неподходящиса и тежките глинести почви. Те са студени и в тях трудно прониква въздух. Черноземите, чернозем-смолниците и тежките глинести почви може да се пригодят за отглеждане на овощни растения, но трябва да се извършат по-скъпи мелиоративни мероприятия. Черноземните почви са подходящи за отглеждане на овощни растения само когато варовитият пласт е по-дълбоко разположен (под 1.5-2 м). Когато варовитият пласт е разположен по-плитко, дърветата страдат от хлороза (жълтеене на листата). Останалите типове почви заемат междинно положение по отношение на пригодността им за отглеждане на овощни растения.

Каква трябва да бъде подпочвата на местата за засаждане на овощни дървета?

При определяне годността на подпочвата на места за нови овощни градини трябва да се имат предвид изискванията на овощните растения към температурата, влагата и дълбочината, на която разполагат кореновата си система. Подпочвата трябва да бъде богата с хранителни вещества, пропусклива за водата и въздуха. Почви със силно глинясали подпочвени пластове са неподходящи за отглеждане на овощни растения. Чистият речен пясък и чакъл са също неподходящи като под почва. Когато се налага да се използват такива подпочви за овощни градини, необходимо е те да се мелиорират чрез внасяне на големи количества органично вещество (оборски тор, торф и др.), вар, а за глинясалите почви и речен нанос. При избора на места за овощни градини никога не трябва да се базираме само на онова, което се наблюдава на повърхността на почвата.

По какъв начин се преценява пригодността на почвата и подпочвата за овощна градина?

При преценка на почвата само по най-горния почвен пласт може да се допуснат груби грешки. Обикновено този пласт е обработван и до голяма степен е окултурен. За избягване на грешки е необходимо да се направят 2-3 изкопа (профила) на дълбочина до 2 м на различни места. Една от късите стени на профила се изкопава отвесно, а на другата къса стена се правят стъпала. По разположението на пластовете на отвесната стена се прави заключение за годността на почвата и подпочвата. Най-добре е преценката да се извърши от специалист по овощарство.