Растително защитни мероприятия през текущия месец - бюлетин по растителна защита.

Из Бюлетин 2  по растителна

защита, издаден от БАБХ гр.Пловдив, 27 март 2015 г.

ТРАЙНИ   НАСАЖДЕНИЯ

ВРЕДИТЕЛИ ПО СЕМКОВИТЕ ОВОЩНИ КУЛТУРИ

Преовлажнената почвена повърхност затрудни предсеитбените обработки и началото на  сеитбите при ранните пролетни  култури, извършването на ранно-пролетните третирания в  трайните насаждения и внасянето на хербициди в есенниците.

Подобряването на агроклиматичните условия и повишаването на температурите през  третата десетдневка  на  месеца активизираха вегетационните процеси в трайните насаждения, при които е установено “разпукване – начало на  миши  уши “, а   при  праскови и кайсии масова бутонизация и  начало на цъфтеж  при  ранни   сортове.

ябълкова градина през зиматаСтрупясване по  ябълката /Venturia inaequalis/. Фенологичното развитие  на  културата   е  от ”разпукване до начало на миши   уши” при ранни сортове – фенофазите са  представителни за равнинните райони на областта. Първичните заразявания  се  осъществяват от  аскоспорите на  патогена, които  се  намират в почвата и  се изстрелват при обилна почвена влага и температура на въздуха над  5.5 С  и установяване на фенофаза на  културата масово “развитие на  миши  уши”. През  настоящата вегетация потенциалният  риск  от  заразявания ще е по-голям  поради силно преовлажнената на места почва. За намаляване на първичните инфекции от аскоспори на този етап от вегетацията е важно да се извършат предпазни предцъфтежни пръскания. Към датата на  наблюдение не  е  регистриран гърмеж на  аскоспори в полска среда. Фенологичното състояние на  културата   налага да  се  извърши първо предцъфтежно пръскане с контактно действащ, медсъдържащ  фунгицид: Купроксат  ФЛ  0.3% или  Шампион ВП 0.3%.

Тази  група  продукти  за растителна защита повишава устойчивостта на културата   към  обичайните за  периода кратковременни понижения на температурите.  При задържане на сух период в схемата могат да се включват и  други  одобрени контактни   средства.

Брашнеста мана по ябълката /Podosphaera leucotricha/. Признаци: Системната форма на патогена се развива от заразени листни пъпки от предшестващата година. Листата са  дребни,  тесни,  твърди  и чупливи, а заразените леторасти – къси  и извити. В градини с  чувствителен сортов състав към развитие на  брашнеста мана да  се извърши първо  вегетационно пръскане при разпукване на пъпките. Следващите пръскания съвпадат с пръсканията срещу  струпясването. Да се подбират системни фунгициди за едновременна борба с двете болести.

Обикновена крушова  бълха /Psylla pyri/. Фенологично  развитие: “масово   разпукване на пъпките”. Праг на  икономическа вредност: 2-3бр. ларви или възрастни/100 пъпки. При   установяване   на плътност  над прага на вредност и наличие на  фенофаза  “бял бутон” да     се извърши пръскане срещу ларвите на неприятеля.

За да се постигне  максимален ефект от третирането е важно то да  се извърши в  началните стадии от излюпването на генерацията масово първа ларвна възраст. Навременното прилагане на ранните вегетационни пръскания имат решаващо значение за  ограничаване плътността на  неприятеля през активната  вегетация.

Хоботници, Ябълков цветопробивач, Ябълков златист хоботник

Червенокрил плодов хоботник. Праг на икономическа вредност ябълков цветопробивач: 2–3 бр/дърво, възрастни; ябълков златист и червенокрил плодов  хоботник:  4-6 бр.  възрастни на  дърво. Възрастните напускат местата на зимуване при средно дневна температура над  8ºС. Вредят възрастните и ларвите. Бръмбарите унищожават плодните и листни пъпки, ларвите – цветовете и плодчетата. Разпространението на тази група неприятели е локализирано на “хармани” в градини, където  не се  води  системна борба. На този етап от вегетацията е  необходимо  да се обследват овощните насаждения и при доказан праг на вредност да се проведе третиране.

ВРЕДИТЕЛИ  ПО  КОСТИЛКОВИТЕ  КУЛТУРИ

Вишнев черешов хоботник /Rhynchites auratus/. Праг  на   икономическа  вредност:   3бр. възрастни на дърво. Вредят възрастните, които нагризват набъбналите пъпки, цветовете и листата на черешата и вишната. По-късно правят дълбоки  нагризвания по повърхността на плодчетата, които са с неправилна форма и открити рани. Женските снасят в зелените плодчета. При развитието си ларвата унищожава ядката. При доказан праг на икономическа вредност да се извърши третиране по следната схема: първо – при масово набъбване на пъпките, второ – след преминаване на цъфтежа.

Ранно кафяво гниене /Monilinia laxa/. Фенологично развитие:  череши,  вишни – ”разпукване на  пъпките“ сливи стенлей   – “ разпукване на  зелени  пъпки”,  праскови  – от  “масова бутонизация  до  начало  на  цъфтеж” при ранни сортове, кайсия “начало на цъфтеж”. Болестта се  появява от цъфтежа на  дърветата до узряването на плодовете. Първите симптоми се наблюдават по цветовете и венчелистчетата, които некротират и  изсъхват. Чувствителни към тази болест са всички костилкови овощни видове. Причинителят  е  “хладолюбива” гъба, която презимува като мицел в заразените клони и мумифицирани плодове. Тя е активна и през зимата в дните с положителна  температура  на въздуха, като продължава да образува нови спори и до цъфтежа се натрупва   голям инфекциозен фон. Изключително чувствителни гостоприемници са: слива, кайсия,  праскова, череша и вишна. Силна проява от болестта може  да се  прогнозира в години, в които около периода на цъфтежа се задържи влажно и хладно  време с чести  превалявания. Болестта се  проявява под две  форми: “опожаряване на  цветовете и изсъхване на леторастите” и “гниене на плодовете”. Повредените цветове, леторасти и плодове не опадват.

Сачмянка по  костилковите. Причинители са бактериални и гъбни патогени. Разсейването на спорите или бактериите се осъществява посредством дъжд, вятър или насекоми. Всяко по-значително заразяване се осъществява след продължителни дъждовни периоди. Патогенът напада всички нарастващи зелени части листа, леторасти, плодове. По листата се появяват червеникави, закръглени петна, тъканта на които в средата впоследствие се перфорират. При  силно нападение листата окапват. Напомняме на производителите, че силно застрашени са масиви, в които системно  се пропускат късно есенните и ранно пролетни растително  защитни практики с  БОРДОЛЕЗОВ   Р-Р. Борбата през вегетацията се  извежда чрез превантивни третирания по  схема:

– първо  пръскане при  настъпване на  фенофаза  “бял бутон”

– две  – три  последователни  пръскания след   цъфтежа през интервал от  седем дни.

Черна сливова плодова оса /Haplocampa minuta/. Фенологично развитие: “разпукване на зелени пъпки” представителни за равнинните АЕР на областта. Праг на икономическа  вредност: 2-3 броя оси на дърво, установени чрез стръскване или бели лепливи плоскости. Масовият летеж на осите започва по време на бутонизация на сливите. Възрастните оси снасят яйцата си в още неразтворените цветове на сливите. Повреди нанася  лъжегъсеницата, която се храни с вътрешността на младите плодчета  и причинява тяхното червясване и окапване. Масово се подценяват ранните пролетни третирания срещу  възрастното, сигнализирани конкретно за неприятеля. Плътността от сливовата плодова оса в сливовите масиви на областта е традиционно над ПИВ. Основна причина за това са заниженото ниво на агротехника и  растителна защита. При  доказан  ПИВ  и  фенофаза  “бял бутон”  е  необходимо  да  се извърши предцъфтежно пръскане. Следващо,  коригиращо третиране може да се извърши в края на цъфтежа, когато венчелистчетата са завяхнали, но не напълно окапали. Разрешени ПРЗ: Децис  2.5 ЕК – 0.05%, Суми Алфа 5ЕК  – 0.02%,

ЛОЗОВИ  НАСАЖДЕНИЯ

лозя през февруариЕкскориоза по  лозата /Phomopsis viticola/. Фенологично  развитие:  “сокодвижение”. Повредите най-добре личат в  ранните фази от  развитието на лозата. Обикновено в основата на зелените леторасти се появяват малки, закръглени петна,  които се  разрастват и придобиват елипсовидна/вретеновидна форма. Цветът на петната е кафяв  до черно-кафяв. Кората на леторастите се разкъсва в мястото на петната и се открива повредената  дървесина. Част от заразените пъпки загиват, от други израстват леторасти със  силно скъсени междувъзлия и деформирани листа. Най-чувствителни към патогена са  младите леторасти – от развитие на пъпките  до поява на 3-4-ти лист.

На картотекираните лозови насаждения с нападение от екскориоза, от предходната година и хладна и дъждовна  пролет по време на развитието на пъпките да се извършат задължителни ранни пръскания.

Първо  пръскане във фенофаза “набъбване на пъпките”

™ Второ  във  фенофаза “зелен връх  на  пъпката”

™ Трето  във  фенофаза “пеперуда”

ЛЮЦЕРНА

Малък  люцернов хоботник: начало на излизане на възрастното 27.02. Люцернов листояд:  начало на излизане на възрастното 06.03.

Праг на  икономическа вредност: Люцернов листояд -2бр. възрастни на кв.м; Малък люцернов хоботник и 24-ри точкова калинка 5бр. възрастни на кв.м; Вредят възрастните и ларвите на неприятеля, като се хранят с листната маса на люцерната. Повредите са под формата на неправилни нагризвания. Първите  вегетационни пръскания насочени срещу    възрастното  са задължителни. Навременното им провеждане ограничава нападението през активната вегетация. Да се обследват площите, при доказан праг на вредност да се изведе химична  борба срещу  комплекса от люцернови неприятели.

ЖИТНИ  КУЛТУРА

Обикновена житна  пиявица /Oulema melanopa/. Фенологично развитие   на   кулутрата:  масово  братене – начало  на вретенене. Развитие  на   вредителите:  начало  на излизане на  възрастното. Праг на  икономическа вредност: 30бр.на кв.м за редки посеви до 50 бр.на  кв.м за гъсти посеви. Вредят възрастните, като изгризват надлъжни ивици между нервите на листата най -често в  горната им част. След като се хранят няколко дни, възрастните копулират и снасят яйца наредени във верижки от горната страна на листата. Нападението  е  най -често на “ хармани ”. Да  се  обследват редовно посевите. При достигнат праг на  вредност да се проведе пръскане срещу  възрастното. В посеви с регистрирано нападение на „хармани“ да се прилага  окрайчване  или частично третиране на масива. Специално   внимание да се обърне на семепроизводните посевни площи, както и посевите ечемик и овес, които се нападат с предпочитание от неприятеля.

ТЕХНИЧЕСКИ   КУЛТУРИ

Рапичен цветояд /Meligethes aeneus/. Развитие  на   вредителя: начало на излизане-25.03. Праг на  икономическа вредност *Фенофаза “зелен  бутон:” –  2бр./ растение  в посев под оптималната гъстота и по-слаб потенциал;  –  4бр./ растение в посев с оптималната гъстота и добър потенциал.

* Фенофаза  “жълт бутон“- 4бр./растение в посев под оптималната гъстота и по-слаб потенциал; 6бр./растение  в  посев с  оптималната гъстота и  добър   потенциал.

*Фенофаза “начало  на  цъфтеж” – над    8бр./растение.

Неприятеля зимува като възрастно насекомо под окапалите листа и други  растителни  остатъци. Напролет  бръмбарите се появяват при температура 12ºС. Те  се  хранят с нектара на  цъфтящи  кръстоцветни плевели. Бръмбарите прогризват дупчици отстрани на   цветните  пъпки и изгризват тичинките, плодника и венчелистчетата, вследствие на което  те  изсъхват и окапват. Женските снасят по  едно  яйце  в  основата на тичинковата дръжка. Излюпените ларви се развиват вътре в цветните пъпки и изгризват тичинките и плодника. От повредените цветове не се развиват чушки. При хладна пролет повредите са по-големи и  често достигат 50-60%. Късните сортове рапица се нападат по-силно. Борбата е насочена срещу възрастното, преди яйцеснасяне. Да се извършват редовни обследвания в посевите от рапица и при установяване на плътност над ПИВ, да се извърши третиране, преди цъфтежа.

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ гр.Пловдив бул.”Марица”86,тел/факс 032/62 6318;032/6241 92. E-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Отдел РЗ тел/факс 032 95 94 00; 032 96 08 76. E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 


Още за растителна защита: