phaseolus_vulgaris_nan_005Трябва да се извърши брануване с ротационна брана напряко на редовете, когато след сеитбата на фасула се е образувала почвена кора,.

Фасулът се окопава няколко пъти в зависимост от развитието на плевелите. Последното окопаване трябва да се направи до цъфтежа. Дълбочината, на която се извършват окопаванията е 6-8 см.

Фасулът не понася почвена и атмосферна суша. За нормалното му развитие трябва да се поддържа предполивна влажност на почвата 70-75-60% от ППВ. Критичният период по отношение на влагата е цъфтеж-завръз на бобовете. Обикновено се правят 2, а в сухи години 3 поливки. При дъждуване на посева поливната норма е 60 м3 на декар.

Напояване на фасула.

Фасулът не е влаголюбива култура, но не понася почвена и въздушна суша.

Ранното засушаване затруднява поникването, а през периода на бутонизация и цъфтеж предизвиква окапване на цветовете и плодовете. Напояването на фасула е ефективно средство за получаване на високи и стабилни добиви. Водопотреблението расте със затопляне на времето, с увеличаване на вегетативната маса и най-вече на листната площна фасула. Най-големи са изискванията на фасула към влагата в периода на образуване на бутоните и цъфтеж, по­неже листната площ е достигнала максималните си размери и транспирацията е най-интензивна. Напоява се по бразди или чрез дъждуване. Гравитационното напояване трябва да се избягва, защото при неравен терен водата се задържа в ниските места и фасулът еднакво страда както от недостиг, така и от излишък на влага. Най-добре е да се използуват дъждовални машини и инсталации. Разходът на вода при тях е по-малък, а овлажняването на почвата е по-равномерно и добивите се повишават с около 5-20%. По­ливната норма се определя от почвения тип, времето, състоянието на посева и начина на напояване. При леки почви и голям наклон в ранните фази на развитие на посева при дъждуване поливната норма е 30-40 м3на декар. Предполивната влажност на почвата на дълбочина до 60 см. се поддържа 70-75% от ППВ. След прецъфтяване на растенията долните листа постепенно завяхват, транспирацията се ограничава и нуждата от вода намалява. През този период се формира добивът, затова растенията не трябва да страдат от недостиг на влага. Сроковете и броят на поливните се определят от нуждите на посева. За периода от началото на бутонизацията до наливането на зърно са достатъчни 2, а в сухи години - до 3 поливки. При ранна поливка, докато е възможна обработка на междуредията, след просъхване на, почвената повърхност за по-икономично изразходване на водата и за подобряване на въздушния режим на почвата е необходимо следполивно разрохкване с култиватор на дълбочина 6-8 см.

Прибиране на фасула

Фасулът узрява неравномерно и продължително. Характерно за него е, че зрелите бобове се разпукват и семената им опадват. За да намалим на загубите трябва правилно да определим точния момент на прибиране на фасула. Той трябва да се прибира когато 60-70% от бобовете са в пълна зрелост, а семената на останалите 30-40% са във восъчна зрелост.

При неравен терен и гравитационно напояване неполивните и преовлажнените петна в един посев узряват неравномерно. Плодовете на отделното растение също не узряват едновременно. Зрелите бобове след намокряне лесно се разпукват и семената им опадат , поради което закъсняването на прибирането води до големи загуби на зърно. От друга страна, неузрелите семена имат висока влажност и след изсушаване се спаружват. За да се избегне разпукване на бобовете, фасулът трябва да се прибира, когато 60-70% от тях са узрели и по възможност рано сутрин при висока въздушна влажност. Останалите 30-40% от плодовете придобиват типичен за сорта цвят и са във восъчна зрелост. Средната влажност на семената е около 20%. Ако това изискване се пренебрегне, голяма част от добива се разпилява. Първите бобове, които са най-добре развити, след узряване увисват и достигат близо до почвената повърхност. При отрязването на стъблата с жътварка или с комбайн част от тези плодове се похабяват. Селекционната работа отдавна е насочена към създаване на подходящи за механизирано прибиране сортове. За по-качествена жътва са конструирани машини, които подрязват стъблата на фасула на 3-4 см над почвената повърхност.

Двуфазно прибиране на фасула.

Първата фаза (жътвата) се извършва с косачка за подрязване. След просъхване на откосите се пристъпва към вършитба със специални комбайни за зърнените бобови култури или със зърнокомбайн с преустроен вършачен апарат и съответна регулировка. Контрабарабаиът се разрежда, за да не се натрупва неовършана маса, а оборотите на въздушния барабан се намаляват до 320-350 в минута. Разстоянието между барабана и контрабарабана се регулира на входа 35-40 cm, а на из­хода 25-30 cm в зависимост от едрината на зърното и степента на овлаж­няване. За предпочитане е да се използува специален контрабарабан за бо­бови култури с гумирани ролки, защото зърното, не се чупи и травмира.

Постъпателната скорост на агрегата се регулира в зависимост от плътността на откоса. Работната скорост се синхронизира и с въртенето на подбирача. При равна и чиста почвена повърхност хедерът се отпуска върху плъзгачите на подбирана, Овършаната маса (сламата) се събира в по-тесни ивици - удобни за балирането й със сламопреси.

Технологичните качества на зърното бързо се влошават, затова още същи ден трябва да се почисти от примеси и да се подсуши. Примесите, които достигат 20-25%, съдържат повече влага и повишават влажността на зърното. Едновременно с почистването зърното се вентилира и се просушава, след което се почиства основно на семечистачни машини и се съхранява в проветриви помещения. За продължително съхраняване семената се обгазяват с 12-15 таблетки фостоксин или с 2 пакетчета делиция газтоксин за 1 t семена срещу фасулев зърнояд.