bakla-1Семената на фасула, граха и лещата са по-бедни на белтъчини от семената на баклата. Семената на баклата имат дебела обвивка и поради тази причина те се използуват рядко за храна на хората, но са отличен фураж за животните. Брашното от бакла служи като добавка към пшениченото брашно в хлебопроизводството, сладкарството и др. От зелените бобове и семена се приготвят различни ястия. По вкусови качества те отстъпват на бобовете на фасула.

Сламата от бакла е богата на белтъчини и е добра храна за преживните животни. Преди да я дадем за консумация на добитъка трябва да я нарежем и запарим.

Когато отглеждаме бакла за силаж е добре да я сеем в смес с царевица, сорго и други култури. Самостоятелно бакла не може да се силажира. Тъй като стъблата са дебели, сочни и трудно съхнат от нея не може да се приготви сено. Зелената маса от баклата не се приема с охота от животните , затова се изхранва заедно с дру­ги сочни фуражи. Семената на баклата са плоски, силно надебелени от страна на пъпчето Тази бакла е средно ранна и високопродуктивна. Отглежда се главно като градинска култура.

 

Дребносеменната бакла е висока до 60 см.. Стъблото й често е неразклонено. Цветовете, бобовете и семената са дребни. Масата на 1000 семена е 400-500 гр. Тя е ранозряла, пo-нискодобивна и по-малко разпространена. Отглежда се като полска култура.

Средносеменната бакла по биологични и морфологични признаци заема междинно положение между едросеменната и дребносеменната. Тя е най-разпространена. По продуктивност обаче е по-високопродуктивна от двете разновидности. От нея има студоустойчиви зимуващи форми. У нас е райониран само интродуцираният сорт Хиосна. Спада към едросеменните форми. Цветовете са по четири пет в съцветие. Бобовете са разположени в долната част на стъблото и са едри и сочни. Масата на 1000 семена е 2000 гр.. Окраската на семената е тъмно шоколадова. Средносеменната бакла узрява 8-10 дни преди местната. Тя е високодобивен сорт, който се отглежда като градинска култура. Той е най-широко разпространеният сорт у нас.

Какви са изискванията на баклата към топлината и светлината?

Баклата, по изискванията си към топлината се доближава до граха. Семената и поникват при температура 4-5°С. Младите растения не страдат от късните пролетни студове. Зимуващите сортове бакла издържат на ниски температури без снежна покривка до минус 15-17°С.

Баклата е растение на дългия ден. Тя понася частично засенчване и може да се отглежда в смес с високостъблени растения като царевицата.

Какви са изискванията на баклата към влагата?

През целия си вегетационен период, баклата е взискателна към въздушната и почвената влага. Лятната суша в България предизвиква окапване на цветовете и бобовете даже при поливни условия. Голямата влаголюбивост на баклата е причина за непостоянните добиви по години. На дълбоки влагозапасени почви успява да даде добив на зърно до 100-200 кг. от декар без напояване. Този добив е далеч под максималните възможности на културата. Отглеждането на зимуващи сортове бакла измества периода на усилено нарастване в началото на лятото, преди да настъпят големите горещини. По-пълно реализиране на продуктивните възможности на културата става при поливни условия.

Какви са изискванията на баклата към почвата?

В зависимост от състоянието на почвата полезно може да се окаже и само едно брануване или култивиране. Брануването се прави на дълбочината на залагане на семената. Добре е баклата да се редува със зимните житни култури за които тя е много добър предшественик. Като бобова култура тя осигурява добри условия и за другите култури в сеитбообращенията. На едно и също поле не бива да се засява по-рано от 4-5 години.

Високите добиви и голямото водопотребление са свързани с изискванията на баклата към плодородието на почвата и нейните водозадържащи свойства. Подходящи са глинестите почви, черноземите, смолниците, богати на органично вещество и добре структурирани. Бакла може да се отглежда и на почви на просушени блата и торфища. В райони с много валежи изискванията към почвата не са така големи. Тя може да вирее и на песъчливи почви, ако са добре наторени с органични и минерални торове.