Полезна информация за овощните култури.

Сортове череши и схема за разполагането им.

Подборът на сортовете череши и правилното им разполагане в градината е друг съществен

елемент от технологията на създаване. Съществуват сортове череши с различен срок на зреене, осигуряващи един непрекъснат конвейер от черешови плодове в продължение на около 45 дни. За препоръчване е в дадено насаждение делът на ранозреещите сортове череши да бъде 10-15%, а този на средно и къснозреещите да бъде почти еднакъв или да се даде превес на къснозреещите с 10-15%. Към групата на ранозреещите сортове череши се отнасят Сенека, Ранна черна едра, Бигаро Бюрла и Бигаро Моро, към среднозреещите - Бинг, Ван, Старкинг харди джайънт, Сомояй бьотермо, Данелия, Победа, Черна Конявска, Бигаро Продукта, Румънка и Хеброс, а към късно зреещите - Козерска , Гермерсдорфска, Българска хрущялка, Ламберт, Мизия, Стефания, Стар, Хеделфингенска, Райниер, Наполеон и Дроганова жълта.

В черешовото насаждение сортовете се подреждат по срок на зреене с оглед улесняване беритбата на плодовете и борбата срещу черешовата муха, причиняваща червясване на плодовете. Схемата за разполагане на сортовете череши при засаждане се съобразява и с взаимното им опрашване, тъй като всички сортове, с изключение на Стела, Компакт Стела, Съмбърст и Лапинс, са самостерилни, т.е. не могат да се опрашват със собствения си прашец. Взаимно могат да се опрашват: Бигаро Бюрла и Старкинг харди джайънт; Бигаро Бюрла и Ранна черна едра; Бигаро моро и Ранна черна едра; Сенека, Бигаро моро и Бигаро Бюрла; Бинг и Ван; Козерска и Ламберт; Гермерсдорфска и Ламберт; Данелия и Стела; Българска хрущялка и Стар; Мизия и Стар; Стефания и Дроганова жълта и т.н..

Всеки сорт се представя в цели редове - един до 6-8, като дърветата на основния сорт не бива да са отдалечени повече от 50-60 м от тези на сорта - опрашител, т.е засаждат се най-много 6-8 реда от единия сорт, а след тях 4,6 или максимум 8 реда от другия сорт. При засаждане на 4 или повече сортове череши основните се представят с по 4-6 реда, а допълнителните с по 1-2 реда. Не се допуска самостоятелно засаждане на сортове, които спадат към една интерстерилна група Между тях се засаждат редове от сортове-добри опрашители.

За да не се допуснат грешки, най- добре е черешопроизводителя да се консултира със специалисти относно избора на сортовия състав и схемата за разполагане на отделните сортове в градината. Създаването на големи черешови градини би следвало да се предхожда от разработването на технологичен проект, в който се залагат сортовете и схемата на разполагането им. Въз основа на подбраните сортоподложкови комбинации, съобразно почвеноклиматичните условия на месторастенето, се договорира производството на посадъчен материал.

Дръвчетата се транспортират при положителна температура на въздуха, като предварително се опаковат корените с влажно зебло или друг подходящ материал, а превозното средство се покрива с бризент. Много важно е да се запазят етикетите на всяко снопче и да не се допусне подсушаване, измръзване и нараняване на корените и стъблото както при транспортирането, така и при съхраняването на посадъчния материал. Всяко нехайство в това отношение се заплаща скъпо.