Семена и посадъчен материал.Почистване, сортиране и калибриране на семената.


При почистването на семената от тях се отстраняват всички живи и инертни примеси - семената от други културни видове, недоразвитите, спаружените и счупените, повредените от болести и неприятелисемена, остатъците от растения (плевели, сламки и др.), камъчета и т.н. Почистването отчасти се извършва още при прибирането на реколтата от комбайна. Окончателното отстраняване на всички примеси става със специални семечистачни машини , снабдени със серия от сита за почистване на семената на различните видове културни растения.

При почистването на посевния материал най-трудно се отстраняват семената на плевелите, които по форма, големина и маса са близки до семената на културните растения, например семената на кускутата от семената на люцерната и детелината, семената на дивия овес от семената на овеса и т.н.

Под сортиране на семената се разбира разделянето им на фракции по големина, маса и форма.

Големината на семената се определя от тяхната дължина, ширина и дебелина. Дължината е най-големият размер на семената, ширината средният, а дебелината - най-малкият. Сортирането на семената по дължина се извършва със семечистачни машини, снабдени с триори. Вътрешната цилиндрична повърхност на триора е гъсто осеяна с вдлъбнатини с определен размер. При въртенето на триора семената с по-малка дължина попадат във вдлъбнатините, издигат се нагоре и се изсипват в улей, по който се изнасят навън. Така се отделят по-късите от по-дългитесемена, например пшеница и фий от овес и ечемик и др.

За сортиране на семената по ширина се използват сита с кръгли отвори. През отворите преминават семената с по-малка ширина от диаметъра на отворите, когато попаднат в тях в изправено положение.

Сортирането на семената по дебелина става посредством сита с продълговати отвори. Семената с по-малка дебелина от напречните размери на отворите преминават през ситата, а останалите се задържат над тях. Най-лесно се сортират семената, при които и трите измерения са еднакви.

По маса семената се сортират посредством въздушна струя. Падайки, те се подлагат на действието на въздушна струя, при което най-тежките се отнасят най-малко, средно тежките - повече, а най-леките - най-силно.

Почистването и сортирането на семената се извършват отделно или едновременно с по-сложни машини.

За посев се отделят най-едрите и най-тежкитесемена.

Калибрирането на семената се състои в разпределянето им на фракции по големина. Прилага се при семената на култури, които се отглеждат широкоредово и изискват прореждане в редовете (царевица, слънчоглед, захарно и кръмно- цвекло, памук и др.). Когато се използват за посев калибриранисемена, сеитбата се извършва пунктирно, вследствие на което се намалява сеитбената норма, отпада прореждането на посева и става възможно пълното механизиране на всички процеси, свързани с отглеждането на културите.