Мероприятия в зеленчуковата градина. Азотът регулира растежа на растенията.  Азотът е елемент на растежа със съществено значение за растенията. Той присъства в големи количества в младите тъкани, докато в зрелите

тъкани съдържанието му е значително малко.Производственото ниво на една култура се определя на първо място от наличието на азот в почвата. Той стимулира растежа на културата и определя едно обилно присъствие на хлорофил в листата.

Азотните торове могат да съдържат азот в азотна, амонячна, карбамидна и органична форма. В азотната форма елементът се абсорбира бързо от растенията и резултатите са видими почти веднага. Все пак това носи тежкия дефект на бързото отмиване, т.е. елементът много бързо достига до най-дълбоките пластове на почвата, като става неизползваем и замърсява водния слой. При амонячната форма на азота се наблюдава постепенно усвояване на хранителното вещество, тъй като, за да се трансформира в азотна форма - елементът се нуждае от известен период от време, необходим за нитрификацията. По този начин ефектът е по-добър, а загубите от елемента – по-ниски.

Респективно, нитратните торове се препоръчват за непосредствени нужди, а амонячните – за по-дългосрочни нужди (например при сеитба).

В карбамидната си форма азотът се превръща чрез амонификация до амонячен азот. Това се случва в относително кратки срокове, зависещи предимно от температурата. От тук, карбамидните торове имат аналогични свойства на тези на амонячните торове , но с още по-висока продължителност на действие.