Мероприятия в зеленчуковата градина. Дойде периода в който усилено започва подготовката на зеленчукови разсади за ранно, средно-ранно или късно полско производство, както и

отглеждането на ранни зимно-пролетни култури в пластмасови култивационни съоражения.

Важен момент в това производство е каква храна ще дадем на растенията в техния старт, което е важна предпоставка за бъдещите резултати. Науката за хранене на растенията в различните им фази непрекъснато се развива и дава нови, перспективни възможности за решаването на този важен въпрос.

Разсадите и културите с къс вегетационен срок се отличават с големи изисквания към хранителния режим. Тези изисквания се определят при разсадите от малката коренова система, която е разположена в ограничен обем почва , а при културите с къса вегетация, от това, че за кратък период от време те трябва да образуват определено количество растителна маса. Освен това хранителните елементи трябва да са лесно достъпни за растенията, да бъдат в определени съотношения помежду си, както и да не повишават киселинността на почвата. Небалансираното хранене на разсадите води до негативни последици, които не могат да бъдат компенсирани до края на жизнения цикъл на дадена култура. Дори и след като през следващите фази на развитие растенията са обезпечени с всички необходими хранителни елементи неблагоприятното отражение върху общия добив остава. Така например, ако отглеждането на даден разсад е без достатъчно фосфор, това се отразява особено неблагоприятно върху плодообразуването и от там добивът е нисък, независимо, че при засаждането растенията ще са наторени с фосфор. Също така, ако разсадите се отглеждат без достатъчно количество азот и калий в по-късни фази това се отразява неблагоприятно върху вегетативното развитие на растенията и от там също намаляване на добива и ранозрелостта на продукцията.

За да се избегнат всички тези неблагоприятни последици от небалансирано торене на разсадите се внасят стартерни торове, които са с лесно достъпни за растенията хранителни елементи, в оптимални съотношения за постигане на бърз и качествен ефект.

Те са формулирани в различни съотношения на макро- и микроелементи в зависимост от изискванията на различните култури и се внасят в почвата при сеитба или разсаждане.