Мероприятия в зеленчуковата градина. Дойде периода в който усилено започва подготовката на зеленчукови разсади за ранно, средно-ранно или късно полско производство, както и

отглеждането на ранни зимно-пролетни култури в пластмасови култивационни съоражения.

Важен момент в това производство е каква храна ще дадем на растенията в техния старт, което е важна предпоставка за бъдещите резултати. Науката за хранене на растенията в различните им фази непрекъснато се развива и дава нови, перспективни възможности за решаването на този важен въпрос.

Разсадите и културите с къс вегетационен срок се отличават с големи изисквания към хранителния режим. Тези изисквания се определят при разсадите от малката коренова система, която е разположена в ограничен обем почва, а при културите с къса вегетация, от това , че за кратък период от време те трябва да образуват определено количество растителна маса. Освен това хранителните елементи трябва да са лесно достъпни за растенията, да бъдат в определени съотношения помежду си, както и да не повишават киселинността на почвата. Небалансираното хранене на разсадите води до негативни последици, които не могат да бъдат компенсирани до края на жизнения цикъл на дадена култура. Дори и след като през следващите фази на развитие растенията са обезпечени с всички необходими хранителни елементи неблагоприятното отражение върху общия добив остава. Така например, ако отглеждането на даден разсад е без достатъчно фосфор, това се отразява особено неблагоприятно върху плодообразуването и от там добивът е нисък, независимо, че при засаждането растенията ще са наторени с фосфор. Също така, ако разсадите се отглеждат без достатъчно количество азот и калий в по-късни фази това се отразява неблагоприятно върху вегетативното развитие на растенията и от там също намаляване на добива и ранозрелостта на продукцията.

За да се избегнат всички тези неблагоприятни последици от небалансирано торене на разсадите се внасят стартерни торове, които са с лесно достъпни за растенията хранителни елементи, в оптимални съотношения за постигане на бърз и качествен ефект.

Те са формулирани в различни съотношения на макро- и микроелементи в зависимост от изискванията на различните култури и се внасят в почвата при сеитба или разсаждане.