Оборският тор съдържа всички важни за растенията хранителни елементи и микроелементиspan.Той съдържа а също и стимулатори (ауксини, витамини, хормони и др.) и въ

Съставът на полуразложения оборски тор, с който най-често се тори е приблизително следният: 75% вода, 0,5% азот, 0,2% фосфор и 0 ,6% калий.

Голяма част от съдържащия се в оборския тор азот е под формата на амоняк който е летлив, но е много ефикасен за растенията.

Оборският тор се получава от различни животни, които се изхранват по различен начин и за които се използва съответна постеля. Освен това торът се събира и се съхранява при различни условия. Всичко това влияе върху неговото качество и състав.

С какъв оборски тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор трябва да се тори?

Използват се най-често два вида оборски тор за торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене - полуразложен и разложен. При полуразложения оборски тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор постелята е променила цвета си, но се различава от изпражненията. Този оборски тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор се използва за основно торене на почвата през есента. След като се разложи в почвата, той подобрява структурата и поглъщателната й способност.

Постелята не се различава от изпражненията при разложения оборски тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор.

Какви са качествата на птичия тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор?

От всички органични торове, птичият тор е най-богатият. Той съдържа три пъти повече азот и калий и около четири пъти повече фосфор в сравнение с обикновения оборски тор. Птичият тор има голямо и бързо действие.

Азотът на птичия тор се губи много бързо и затова торът се съхранява примесен с дървени стърготини, с градинска почва (25-50% от тора) или с праховиден супер фосфат (5-6% от тора).

От една птица през годината се получава от 5 до 10 кг тор.

Натрупват ли се нитрати в зеленчуците при торене с оборски тор?

Съществува вероятност за натрупване на нитрати в зеленчуците в резултат на торене с оборски тор, но тя е сравнително по-малка. Според посоченото в таблицата по-горе, оборският тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор съдържа доста азот и понякога при отглеждането на зеленчукови култури в оранжерия и торенето им с много големи количества, съществува опасност от натрупването на нитрати в продуктовите органи.

Кога се тори с органични торове?

Непосредствено преди дълбоката обработка на почвата през есента е най-подходящото време за торене" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">торене с органични торове.

Оборският тор не трябва да се оставя на терена дълго време неразпръснат, тъй като голяма част от азота му излита.

Средната норма за есенно наторяване в зависимост от типа на почвата е 300-500 кг. полуразложен оборски тор или компост на 100 м2 през 3-4 години. Ако всяка година ще се внася органичен тор, нормата трябва да се намалява до 100-200 кг на 100 м2.

С пролетното прекопаване или изораване на почвата се внася органичен тор, ако не е внесен през есента. В случая, ако се внася оборски тор, той трябва да бъде разложен. На 100 м2 се внасят 300-350 кг разложен оборски тор" href="http://www.agro-consultant.net/zemedelie/torene.html">тор или 350-400 кг компост.

Когато ще се отглеждат пъпеши дини и краставици, разложеният оборски тор или компостът се разпределя върху гнездата преди сеитбата през пролетта - по 1-2 лопати на гнездо. Разложен оборски тор или компост може да се постави и в ямките за разсаждане на доматите - по половин до една лопата на ямка. При тези случаи есенното органично наторяване на почвата се извършва с по-ниска норма.