Pamuk-CottonPlantПамукът е основна суровина за текстилната промишленост. Освен за облекло влакното на памука се използва за изработване на брезенти, изкуствена коприна, целулоид и др. Маслото от семената на памука се използва в различни отрасли на промишлеността - за консервиране, маргарин, сапун, глицерин и др.

Памукът е топлолюбива култура. Поради тази причина, отглеждането на памук е съсредоточено в по-топлите райони на страната - Чирпан, Стара Загора и Хасково.

Отглеждан при условията на България, той има вегетационен период 120 дни.

Подходящи предшественици за отглеждане на памук

Памукът може да се отглежда на едно исъщо място след 4-6 години. Той не е взискателен към предшествениците. Пшеницата и ечемикът са добри предшественици за отглеждане на памук. В райони, където памукът се отглежда на големи площи и при поливни условия, много добър предшественик се явява люцерната.

Обработка на почвата за отглеждане на памук

Памукът има изисквания към почвената обработка. Тя трябва да осигури пълно и дружно поникване на семената му, което е възможно само при засяване в рохкава и влажна почва.

Прави се оран на дълбочина 20-25 см., веднага след прибирането на предшественика пшеница или ечемик. През есента при силно заплевеляване площта трябва да се преоре на дълбочина 10-12 см. или да се култивира при слабо заплевеляване.

Когато предшественикът на памука е люцерна, трябва да се направи подрязване на кореновите шийки на дълбочина 7-8 см през август или септември. През октомври се извършва оран на дълбочина 20-25 см, като площта се поддържа през есента чиста от плевели, както ако предшественик е пшеница или ечемик.

Когато памукът се отглежда след себе се, оранта се извършва късно през есента и се поддържа както след другите предшественици.

Голямо значение за добива на памука има правилната и навременна предсеитбена обработка на почвата. Обработка на почвата започва обикновено с ранно пролетно култивиране или брануване. В деня на сеитбата или 1-2 дни преди нея се извършва отново култивиране с брануване на дълбочина 5-6 см.

Торене на памук

Памукът реагира на торене. Ефектът от торенето е по-голям, когато то е съчетано с напояване.

Много подходящ за торене на памука е оборският тор в количество от 1,5 до 3 тона на декар. От минералните торове с най-висок ефект има комбинираното азотно-фосфорно торене. Калият дава ефект само на бедни на калий почви. Когато памукът се отглежда без напояване, трябва да се тори с 12-16 кг N и 10-12 кг Р2О5 на декар. Когато условия на отглеждане на памук са поливни, количеството на торовете се завишава на 16-24 кг N и 14-16 кг Р2О5, но се внасят и по 6-7 кг К2О на декар. Фосфорните и калиевите торове се внасят преди оранта, а азотните торове преди последната предсеитбена обработка, когато памукът се отглежда без напояване. При поливни условия на отглеждане на памук - 1/3-1/2 от азотната норма се внася предсеитбено, а останалата част - като подхранване през вегетацията (бутонизация - начало на цъфтеж).

Сеитба на памук

При сеитбата на памука се използват семена, които имат не по-ниска чистота от 90% и кълняемост над 80%. Непригодни за сеитба са семена, получени от памук, прибран след слани.

Памукът се сее в края на април (след 20 април и в началото на май), когато температурата на почвата на дълбочина 5-6 см, е над 12°С. Сеитба на памук се извършва с пневматични сеялки с междуредово разстояние 60 см, на дълбочина 4-5 см и вътре в реда на 3-4 см. Така се осигуряват за реколтиране от 16 000 до 19 000 растения на декар при сеитбена норма 2 кг семена на декар, без да се извършва разреждане на посева.

Грижи за памука през вегетацията

Когато се образува почвена кора след сеитбата на памук, преди поникването му, тя се разрушава, чрез брануване.

През вегетацията на памука се правят 1-3 окопавания в междуредията, като броят им зависи от ефекта на приложените хербициди за борба с плевелите.

Памукът в България се напоява два пъти в нормално сухи години - през юли - с поливна норма 60-80 м3 на декар.

Използват растежни регулатори се за потискане на растежните процеси и ускоряване на узряването на памука.

Прибиране на памук

Прибирането на памука се извършва на двуразово с памукокомбайни. Първата беритба започва, когато 60-70% от кутийките са разпукнати, а втората - когато се разпукнат и останалите.

Посевите с памук се обработват с дефолиант за да се скъси периодът на зреенето и за да може памуковото влакно при прибирането да бъде чисто от растителни части.