Същност на биологичното земеделие

"Биологичното (органичното, екологичното) земеделие" е практическо използване на екологията в селскостопанското производство.

Пълната дефиниция е:

"Биологичното земеделие е система за производство с намалено или изключено прилагане на синтетични минерални торове, пестициди , регулатори на растежа и стимулатори в животновъдството", което зависи от сеитбообръщенията, оползотворяването на растителните остатъци, отглеждането на легуминозни култури, зеленото торене и провеждането на биологична борба с вредителите, болестите и плевелите. Употребява се и кратка дефиниция в чисто екологичен аспект: Биологичното (органичното) земеделие е агрономия плюс приложна екология плюс опазване на околната среда.

Коя е основната цел на биологичното земеделие?

Целта на биологичното производство на зеленчуци е по възможност да се съхранят и разширят естествените взаимоотношения в системата почва-растение-животно-човек, така че да станат излишни замърсяващите околната среда изкуствени торове и растително -защитни средства. Речник: * агроклимат - почвени и климатични условия на района; * адаптиране - приспособяване; * аерация - количеството на въздуха в почвата; * балансирани сеитбообръщения - най-доброто редуване на културите в пространството и времето; * биомаса - производството на междинни фуражни култури между две основни. Културите не се прибират, а се внасят в почвата за подобряване на плодородието й; * биологична активност - активиране на почвата чрез зелено торене; * биологични отпадъци - отпадъци от домакинството; * вертицилно увяхване - заболяване при доматите; * продуктови бактерии - фиксират атмосферния азот и живеят в симбиоза с корените на бобовите култури; * естествен ландшафт - стимулиране и развитие на полезните насекоми чрез съхраняване на естествената им среда на живот; * естествен растителен екстракт -извлек от растение; * зелено торене (сидерация) - заораване на някои растения в зелен вид; * индикатор - уред, който служи за някакво измерване; * компост - тор, който се получава като смес от отпадъци от растителен, минерален и животински произход с пръст или торф; * монокултура - обработване на растение, което е получило особено голямо преобладание в севооборота на стопанството на някой район или страна; * микробиологична активност - активиране на микроорганизмите в почвата; * мулч - повърхностен тънък слой от растителни отпадъци, който води до постоянно стимулиране на микробиологичния живот в почвата; * оборски тор - тор от животински фекалии; * органична материя - растителни отпадъци от реколтата и листата; кухненски отпадъци; * почвено плодородие - количеството селскостопанска продукция, произведено от единица площ; * растителна асоциация - съвместно засяване на няколко култури с цел борба с болестите и неприятелите. Вредителите не нападат културата, поради несъвместимост с миризмата на другата култура; * растителна защита - стимулиране на почвата чрез смесени посеви на две, три и повече култури; * растително семейство - растения, които принадлежат към едно семейство; * растителна устойчивост - сортове, устойчиви срещу болести; * симбиоза - съжителство на два организма, при което те и двата взаимно извличат полза един от друг; * уплътнено сеитбообръщение - целогодишно покритие на почвата с култури; * хранителни нужди на растението - нужда от микро и макроелементи, внесени директно с тор;

С реколтата ние изнасяме определено количество хранителни вещества, които трябва впоследствие да възстановим:

1. С внасянето на лесно разтворими синтетични хранителни торове.

2. С внасянето на органични торове, каквито са оборския тор, торовата течност, зеленото торене /сидерация/, компоста и др.