Подготовка на площите за зеленчукова градина

 

Зеленчуковите култури са особено взискателни към площите и почвите. Ето защо при избор на място за зеленчукови градини трябва да се внимава площите да бъдат

добре огрявани от слънцето, да имат малки наклони (ако наклоните са големи, честите поливки водят до ерозия на почвата) , да са добре защитени от ветровете.

Предварителната подготовка на площите, определени за зеленчукова градина, включва следните по-важни мероприятия:

  • почистване на терена от камъни, дървета, пънове и др.
  • подравняване на терена за осигуряване на добри възможности за гравитачно напояване.

При подравняването е необходимо да се внимава да не се отнеме на места орния пласт и да се влошат свойствата на почвата. осигуряване на водоисточник за напояване. Може да бъде използвана течаща вода от напоителните канали или да се направи сондажен кладенец и да се използва подпочвената вода. Прокарване на напоителна мрежа. Каналите могат да бъдат постоянни или временни в зависимост от големината на градината. Икономически най-изгодно е водата да се транспортира до мястото на поливането чрез различни видове тръбопроводи (пластмасови или метални). Използването на тръбопроводите има две положителни страни – на първо място не се губи обработваема земя за каналната мрежа и на второ – няма загуба на вода по мрежата. площта, определена за зеленчукова градина, на която  са извършени предходните мероприятия, се нуждае от обогатяване с органично вещество. Ето защо торенето с 5 – 6 т на декар оборски тор допринася едновременно за подобряване на механичните свойства на почвата и за увеличаване хумусното съдържание в орния слой. Когато не е възможно торенето с оборски тор, добре е, една година тази площ да се засее с бобова култура за изравняване на почвеното плодородие и обогатяване на почвата с азот.

Организацията на територията на зеленчуковата градина е важна предпоставка за висока ефективност на зеленчуковото производство. Тя предполага предварително изясняване следните въпроси:

Какви зеленчукови култури ще преобладават в нашата градина?

Този въпрос е свързан със създаването на сеитбооборотен план? Какви култивационни съоръжения ще се използват и мястото им на територията на зеленчуковата градина или на друго място. Къде ще бъде мястото за приготвяне на биотопливо и торопочвени смеси. То трябва да се намира непосредствено до култивационните съоръжения.

Какви спомагателни постройки са необходими за нормална производствена дейност в зеленчуковата градина?

Те могат да бъдат:
– помещение за съхраняване на инвентара
– помещение за заготовка и временно съхранение на готовата продукция
– склад за торове и препарати
– помещение за почивка на работещите в зеленчуковата градина
– помещение за битови нужди зеленчукови култури, почва, тор