Торене на земеделските култури.Съдържание и динамика на магнезия в почвата.

Количеството на магнезия в почвите в нашата страна варира от 0,1 до 10%. Най-много магнезий

съдържат жълтоземно-подзолистите, алувиално-ливадните и планинско-ливадните почви.

В почвите магнезият се съдържа във вид на първични минерали (оливин, амфибол , биотит, авгит), вторични минерали (илит, монтморилонит), прости магнезиеви соли (хлориди, нитрати, сулфати, карбонати) и обменен магнезий.

При изветрянето на първичните и вторичните минерали се образуват трудно- и лесноразтворими магнезиеви соли. Количеството на водоразтворимите соли е малко, особено в леки песъчливи почви, в които той се измива в по-долните почвени хоризонти. Осигуряването на магнезиева храна става главно за сметка на обменния магнезий, който съставлява 10-20% от количеството на обменните йони в почвения поглъщателен комплекс.

В нашата страна по-тежките по механичен състав почви с неутрална и слабо кисела реакция се характеризират с благоприятен магнезиев режим. Недостатъчно магнезий съдържат някои песъчливи алувиални почви и оподзолените силно излужени канелени горски почви и планинско-ливадните почви.

Магнезиевият режим в почвата може да се влоши при едностранчиво торене на кисели почви с големи количества калиеви торове, суперфосфат, амониева селитра и при варуване.

Магнезиеви торове

Като магнезиеви торове се използват природни магнезийсъдържащи минерали (доломит, сурови калиеви соли и др.), отпадъци от промишлеността (доломитов прах и др.) и промишлени магнезиеви торове.

Неразтворимите магнезиеви торове се внасят в почвата с дълбоката оран, а водоразтворимите могат да се използват както за предсеитбено торене, така и за почвено и извънкореново подхранване, особено на оранжерийните зеленчукови култури.