Торене на земеделските култури.Промени на калиевите торове в почвата.


Калиевите торове като водоразтворими соли веднага влизат във взаимодействие с почвата, при което почти цялото количество от внесения калий се адсорбира от почвата. Постъпвайки в почвения поглъщателен комплекс, калият измества еквивалентни количества други йони. От почвите, наситени с бази , той измества Са2+, а от киселите почви - Н+. При почви с обменна киселинност калият може да измести Аl2 и по този начин да окаже неблагоприятно влияние на чувствителните на него култури (люцерна, захарно цвекло и др.).

Калиевите торове влияят върху почвеното плодородие както с катионния, така и с анионния си компонент. Сулфатите и особено хлорните йони бързо се измиват от почвата, но при определени условия концентрацията им може да се повиши и да влоши поглъщането на нитратните и фосфорните аниони. Това се отнася само до кисели слабо буферни почви при използване на торове с нисък процент активно вещества.

С проведените в нашата страна опити е доказано, че системното внасяне на калиеви торове на фона на азотно-фосфорното торене не влияе отрицателно върху физико-химичните, химичните и агрохимичните свойства на почвата. При кисели леки канелени горски почви системното торене с калиеви торове намалява вкисляващото действие на физиологично киселите торове, което по всяка вероятност е свързано с изместването на водородните йони от поглъщателния комплекс на почвата и измиването им. Установено е, че на почви с по-лек механичен състав и с по-малки торови норми сравнително бързо може да се повиши количеството на подвижния калий, докато за почвите с по-тежък механичен състав и по-висока поглъщателна способност е необходимо да се употребяват по-дълго време по-големи количества калиеви торове.