angeln-web-1Англерското говедо (Angeln) е създадено преди 5000 години, с помощта на метода на чистото развъждане. Развъдната област на породата е полуостров Ангелн в Германия. Англерското говедо (Angeln) е един от най-типичните представители на породите отглеждани за мляко. Говедото се отличава с дълга, тясна и лека глава и с нежни бели рога с черни върхове. Носното огледало е тъмно.

Животните имат добре развито и хармонично коремно виме, което е подходящо за машинно доене. Цветът на Англерското говедо (Angeln) е червено-кафяв. То се отнася към средно едрите породи. Височината при холката на кравите е 130 см , , а на биците до 140-145 см. Кравите тежат 500-550 кг, а биците около 800-900 кг.

Англерското говедо (Angeln) е на едно от първите места по количеството на млеконадоя от породите за отглеждани за мляко. Средната млечност е 4500-5200 л. Млякото притежава 4,4- 4,5% масленост. През 2002 г. е направен опит, като са контролирали крави от Англерското говедо (Angeln), които са имали средна млечност 7500 л. с 4,81% масленост и 3,62% протеини.

Англерското говедо е участвувало при създаването на някои породи говеда в Източна и Средна Европа.