Най-перспективния път за постигане на висока заплодяемост е приложението на изкуственото осеменяване при заплождането на кравите.

Основните преимущества на изкуственото осеменяване пред естественото покриване са следните:

1. Позволява максималното използване на високо ценни племенни производители.

2. Произвеждане на системен контролна на възпроизводителната способност и биологичните качества на спермата при говежди разплодници.

3. При изкуственото осеменяване, спермата се аплицира в маточната шийка, където условията за преживяемост на сперматозоидите са най-благоприятни и благодарение на това се увеличава възможността за получаване на по-висока заплодяемост при кравите. При естествено покриване само 10% от сперматозоидите попадат в маточната шийка, докато останалите 90% загиват във влагалището на кравата.

4. В настоящия момент е разработен и приложен метод за дълбоко замразяване на спермата в течен азот при -196°С, който позволява съхранението и за практически неограничен период от време. Това дава възможност да се разшири племенния подбор на животните, независимо от териториалното им разпределение и от фактора време.

5. При изкуственото осеменяване преди аплициране на спермата се извършва строг контрол на половите органи при кравите, което дава възможност да се избере най-благоприятния момент за осеменяване и евентуално да се открият някои заболявания на репродуктивната система.

Изхождайки от тази постановка , целта на програмата е да се използва максимално репродуктивния потенциал в говедовъдството чрез прилагане на методи за повишаване заплодяемостта на кравите при изкуствено осеменяване.

АВТОРИ:

Проф. дссн З. Захариев

Доц. д-р Ив. Николов

Доц. д-р М. Събев

Гл. асист. д-р Р. Стефанов