За изкуствено осеменяване се избират типични за породата бици, произхождащи от родители, чиито породни и продуктивни качества съответстват на целите на племенната работа в определен район. Биците трябва да бъдат в добро здравословно състояние, нормално телесно и теглово развитие и да са без екстериони недостатъци.

При оценка на спермата за оплодителната способност на сперматозоидите в селекционните центрове е необходимо да се въведе предлаган от нас индекс за оплодителна способност на спермата (IFSP). Криоконсервираната сперма с нормална оплодителна способност трябва да има индекс (IFSP) минимум 1.07 като се доближава до 2.16.

Известни са много показатели за преценка на оплодителната способност на сперма от бици. Всеки един от тях се явява като резултат от комплекси физиологични и биохимични процеси в организма. Предимство от използване на индекса за оплодителната способност на сперматозоидите (IFSP) се състои в това , , че стойностите на най-важните показатели за преценка на сперма от бици преди и след замразяване са обединени в една. Това позволява да се придобие цялостна представа за биологичните качества на сперматозоидите.

Освен това стойностите на индекса пряко отразяват оплодителната способност на сперматозоидите т.е. каква заплодяемост при кравите би се получила при нормалното им хранене и отглеждане при отстраняване на другите неблагоприятни фактори. Така при IFSP=1.07 е получена заплодяемост при първо осеменяване 56%, а при IFSP=2.16 заплодяемостта е вече 64%. Резултатите от тези изследвания са проведени при 33 190 крави, които са осеменени със сперма от 38 бика. Друго предимство на индекса е, че дава възможност да се прави строг подбор на спермата за осеменяване, като еякулати, които попадат под долната граница на индекса своевременно се отстраняват и не се използват за изкуствено осеменяване.

Предназначената за осеменяване сперма трябва да произхожда от бици, които са показали над 55% заплодяемост на първо осеменяване и да отговаря, след размразяване на следните показатели:

А. Подвижност на сперматозоидите – над 30%.

Б. Преживаемост на сперматозоидите при 39°С – над 360 мин.

АВТОРИ:

Проф. дссн З. Захариев

Доц. д-р Ив. Николов

Доц. д-р М. Събев

Гл. асист. д-р Р. Стефанов