Преценка на прясната сперма, подлежаща на криоконсервация

Непосредствено след получаването спермата отбик се подлага на оценка, за да се определи нейното качество и пригодност за използване. Прясната сперма отбик по биологични и санитарни показатели трябва да съотвества на изискванията посочени в табл. 1 от отрасловата нормала 1886444/93 г., разработена от доц. И. Николов и ст.н.с.І ст. Др. Загорски ( прил. 1-2). Методите за изпитване на спермата са описани на стр. 2 и 3 на същата нормала.

Криоконсервация на сперма от бици.

За криоконсервация се допуска само сперма от бици отговаряща на нормативите посочени в техническите изисквания за сперма от бици прясна ( ОН-1886444/93 г., прил.1) . Обработката на спермата за дълбоко замразяване включва манипулации, свързани с разреждане, еквилибрация, доразреждане, дозиране. За криоконсервмация се използват две технологии в паети( Касу) и в гранули (Нагазе-Нива). По време на цялостния технологичен процес се спазват всички изисквания по технологиите за криоконсервация на спермата (прил. 2 БДС- Сперма отбик-замразена, проект разработен от доц. И. Николов и ст.н.с.І ст. Др. Загорски ).

Разреждането на спермата, която подлежи на криоконсервация се извършва с уневерсален сперморазредител ГХ 22 Л ( по Кичев и сътр., прил. 3, авт. св. №30 647/81 г. ), сух универсален разредител Лейцифос-478 или лактозен разредител. Всички процедури по разреждане, еквилибрация, замразяване и размразяване на спермата се извършват съгласно възприетите технологии ( на Касу или на Нагазе-Нива).

АВТОРИ:

Проф. дссн З. Захариев

Доц. д-р Ив. Николов

Доц. д-р М. Събев

Гл. асист. д-р Р. Стефанов