Полезна информация за говедата.Борба срещу мухите в животновъдните ферми. Мухите пренасят заразата по чисто механичен начин - чрез замърсените си хоботчета и крачета.

Така те замърсяват водата и храната и съдействат за предаване на заразата през устата (по алиментарен път ).

Мухите се заразяват от всевъзможните отделяния на животните (фекалии, изтечения от устата и носа , храчки, гнойни изтечения от рани и др.), от животинските трупове и техните части, от торището и др., където те отиват да се хранят, а понякога там снасят и яйцата си. Мухите носят възбудителите на заразните болести чисто механично - както по повърхността на тялото си (по краката или хобота), така и в червата. Със своите фекалии, с течността, която повръщат през хобота, както и с краката си заразените мухи инфектират фуража и съдовете за вода и храна.

Заразните болести при животните, които могат да бъдат пренасяни от мухите, са преди всичко шапът, чумата по свинете, епизоотичният лимфангит по конете, антраксът (въгленът), бруцелозата, туберкулозата и др.

Борбата срещу мухите в животновъдните ферми, се налага по следните причини:

мухите представляват сериозен фактор в разпространението на заболявания сред животните. Вредата от тях се допълва и от причиняваното безпокойство на животните, което се отразява на прираста и на животинската продукция. Мухите засягат животните както при оборно, така и при пасищно отглеждане; животновъдните ферми поради своето естество представляват най-добрите места (биотопи) на мухите в населените места. Около тях се създават големи струпвания на субстрати, подходящи за развитието на мухите. Голяма част от тях биологично са свързани с домашните животни, имат и епидемиологично значение, като участват в разпространението на зарази и по хората.

Основа за успешна борба срещу мухите в животновъдните ферми е преди всичко подобряването на тяхното санитарно-хигиенно състояние.

Борбата срещу мухите в животновъдните ферми трябва да бъде комплексна. Нейната ефективност е преди всичко въпрос на правилна организация. Погрешно е схващането, че само с помощта на химикали и максимално чести обработки могат да се решат въпросите относно борбата срещу мухите. Наличието на огромни торни маси, големите блата от свински екскременти и вода, непочистените от екскременти дворове - всичко това трудно може да се компенсира с дезинфекционни мероприятия в борбата срещу мухите. Правилното оползотворяване на отпадъците от животновъдното производство, поддържането на добра хигиена във фермите водят до естествено понижаване числеността на мухите. В тези случаи химическите средства действат добре и ефикасно ликвидират малобройните популации на мухите.

Мухите се развъждат в тора и сметта, затова основното мероприятие за борба с мухите се явява своевременното и старателно отстраняване на тора от помещенията за животни и натрупването му в правилно устроени торища.

Мероприятията за борба срещу мухите се обосновава в две основни групи: профилактична и изтребителна дезинсекция.

Чрез профилактичната дезинсекция се цели да не се допусне развитието на мухите и да се предприемат мерки срещу проникването им в животновъдните помещения.

Предвид обстоятелството, че най-продуктивни биотопи на мухи са торищата, главните профилактични мерки са насочени към тях.

В основни линии мерките се изразяват в следното:

Извършва се рационален избор на място за изграждане на торища съгласно съществуващите указания и разпоредби. Торът се подрежда по реда на пристигането му и всяка новопристигнала партида се трамбова с оглед получаване на минимална повърхност, след което се засипва със слой земна маса, пясък, полиетилен или изгнил миналогодишен тор. Върху асфалтирани или бетонни компостни площадки торът се подрежда на трапецовидни фигури и след трамбоване задължително се засипва с 10-15 см слой земна маса. Обезпечава се системна техническа изправност на инсталациите за автоматично почистване на оборите (където ги има) и транспортните ленти за товарене на ремаркетата, като не се допуска разпиляване на тор около тях. През есенните и пролетните месеци веднъж годишно торището се освобождава напълно от наличната торна маса, с последващо механично почистване и дезинфекция, за да бъдат ликвидирани зимуващите там ларви на мухите. Свинският тор се съхранява в утаителни инсталации или инсталации за биокомпостиране. В по-големи свинеферми и кравеферми е необходимо да се изграждат инсталации за обезвреждане на смесен с вода пресен тор, чрез т.нар. водна възглавница”, при която торът се отвежда по тръбна система или открити циментирани канали до нивите за наторяване и напояване. Дворчетата пред оборите се почистват два, а през горещите летни месеци - три пъти седмично от екскрети, които своевременно се откарват на торището. Торищата на птицефермите трябва да бъдат отдалечени не по-малко от 3 км от обекта и населеното място, като се следи за техническата изправност на съоръженията за отвеждане на торната маса.

Прилагането на тези превантивни мерки води до успешна борба срещу мухите, но и обуславя цялостна програма за добро санитарно-хигиенно поддържане на животновъдните ферми.

Изтребителната дезинсекция включва механични, биологични, физични и химични средства за унищожаване на вредни насекоми, носещи общото название инсектициди.

Най-широко приложение намират химичните инсектицидни средства, които убиват насекомите по различни начини и в зависимост от това биват контактни, чревни, дихателни, атрактантни и репелентни (отблъскващи).

Във ветеринарната дезинсекция инсектицидните средства намират приложение в различни форми, като разтвори и инсектицидни лакове, прахове (пудри), концентрирани емулсиисинтетични, инсектициди (пиретроиди), аерозоли, фумиганти, отровни хранителни примамки и др. Могат да се ползват средствата Алфакрон, Купекс, Себацил, Неоцидол, Фамид-80 В и др.

Важен въпрос при организацията на борбата срещу мухите в животновъдството е правилното й планиране по сезони:

Пролетно почистване на фермите, торищата и животновъдните дворове и дезинсекция на почистеното торище (март). Започване на мероприятия за недопускане на развитие на мухите в торищата и други биотопи (средата на април). Започване на мероприятията за борба срещу полово зрелите форми (началото на май). Начало на дезинсекцията на животните срещу кръвосмучещи мухи (според надморската височина на пасището или фермата) - май-юни. Прекратяване на инсектицидните обработки и покриване на торищата в края на октомври (в планинските райони 15-20 дни по-рано).

Прилагането на инсектицидните препарати за борба срещу мухите трябва да става под контрола на ветеринарен лекар .