Полезна информация за говедата.Черношарено говедо. Черношареното говедо е добило световна известност, разпространено е във всички континенти и в почти всички страни на

света. При него са постигнати висока млечна продуктивност и рекордни резултати. Говедата от тази порода са 10-11% от броя на всички говеда в света. Както биологичните качества, генетичните постижения и биологичните възможности за млечна продуктивност на породата, така и икономическата ефективност от отглеждането на говедата са фактори, които дават предимство на черношареното говедо пред другите породи за производство на мляко.

Черношареното говедо е стара културна порода, при която е водена дългогодишна целенасочена развъдно-подобрителна работа за създаване на животни за производство на мляко. Черношареното говедо има затвърдена наследственост за продуктивност, тип и телосложение. Проявява висока продуктивност независимо от географския район, ако са налице нормални условия на хранене и отглеждане. Характерна особеност на породата е, че висока продуктивност се получава както от млади, така и от възрастни крави.

Черношареното говедо е сравнително едра порода и съчетава най-добре от другите породи за мляко висока млечна с добра месна продуктивност. Тъй като през последните години се обръща голямо внимание и на производството на месо от говедовъдството, това е едно от предимствата му пред останалите млечни породи. Много високата млечна продуктивност и сравнително добрата месодайност са предпоставка черношареното говедо да се предпочита в страните с равнини, долини и ниски райони с добри фуражни условия пред породите с комбинирано направление като по-високопродуктивна, доходоносна и рентабилна. Много специалисти смятат, че в Европа липсват условията на Америка за развитие в големи мащаби на месодайното говедовъдство. Поради това месният проблем в европейските страни ще се решава с породите за мляко. Селекцията ще се насочва към повишаване на месната продуктивност (по-висока растежна способност), без това да е в ущърб на производството на мляко.

Младите черношарени говеда са жизнени и с интензивен растеж. До 12-15-месечна възраст те не отстъпват на породите с комбинирано направление. Това обаче не бива да създава впечатление, че породата има по-добри месодайни качества от тях.

Характерни особености на черношареното говедо са високият апетит при храненето, непридирчивостта към вида на фуража и същевременно голямата чувствителност и реакция към непълноценното хранене. Има способността при хранене на воля да превръща големи количества фураж в мляко. Това е един от основните селекционни признаци при усъвършенствуването на породата.

Черношареното говедо има добра приспособителна способност. Отглежда се в страни и континенти с различни климатични и фуражни условия. Приспособено е както към пасищно, така и към различни форми на целогодишно оборно отглеждане. Поддава се на екстензивни (пасищно отглеждане) и на интензивни форми на производство на мляко. Съвременните промишлени технологии на производство на мляко и създаването на големи производствени единици са разработени въз основа на използуването на черношареното говедо.

Черношареното говедо е излязло доста отдавна от пределите на своята родина - Холандия. В много страни са прилагани собствени системи на селекция и селекционна цел. Създадени са специфични отродия за дадена страна , отличаващи се повече или по-малко от останалите популации. Общо в породата са обособени две основни отродия - Черношарено фризийско говедо, създадено в Европа, и Холщайн-фризийско, създадено в Америка (САЩ и Канада). Усилено се усъвършенствва генетичният потенциал на популацията. Днес елитни племенни животни и високопродуктивни стада с високи генетични възможности са създадени в много страни - Холандия, Дания, Германия, Великобритания, САЩ, Канада, Израел и др. Извършва се усилена обмяна на гени между страните, отглеждащи черношарени говеда. Това подпомага много страни за по-бърз генетичен прогрес и увеличава разпространяването на породата.