Полезна информация за говедата.Системи на паша на животните.

Безсистемна паша

Това е най-широко разпространеният начин на паша у нас. Животните

използват цялото пасище от началото до края на пасищния сезон непрекъснато. Те избират най-ценните треви , които се изтощават и загиват, а малоценните треви се увеличават. Изпасването на много младите треви намалява рязко добивите поради многократното прекъсване на растежа, без да са натрупани резерви в корена. При този начин на паша не могат да се спазват основните изисквания за получаване на високи добиви и доброкачествена зелена трева:

Определена площ от пасището да бъде изпасана за сравнително кратко време от подходящ брой животни. След изпасването да се почисти пасището и да се осигури време за израстване на тревата до състояние на пасищна зрелост.

Парцелна паша

При тази система пасищната площ се разделя на парцели. Броят и големината на парцелите зависят от добива на пасището и условията на използване. За високопланинските и нискодобивните естествени пасища се препоръчват 3-4 големи парцела. На всеки парцел животните остават по 10-15 дни, след което се връщат повторно на изпасания най-напред парцел.

За високопродуктивните и специално за изкуствените пасища е за препоръчване да се прилага многопарцелна паша. Пасището се разделя на 10-15 парцела и всеки парцел се използва само 2 до 3 дни.

При прилагане на парцелна паша излишната трева в даден сезон се коси за сено. Освен това парцелът може да се почисти, натори и напои след изпасването. Смяната на пасищата улеснява борбата с плевелите и паразитите по животните. Увеличените добиви и другите предимства оправдават разходите за огради. Още повече, че могат да се използват лесно преместващи се електропастири.

Порционна паша на животните

Всеки парцел се прегражда допълнително чрез електропастир на по-малки участъци, които се изпасват за половин, максимум 1 ден.

Разновидност на порционната паша е пашата на ивици. При нея животните използват една ивица само 2-3 часа, след което им се предоставя нова ивица със свеж, зелен фураж. Този начин на паша е особено подходящ за някои култури, като кръмно зеле, зелена царевица и др., които лесно се затъпкват.

Пашата на порции или ивици е високоефективна, но изисква много труд за постоянно преместване на електропастира. Това е оправдано при високопродуктивни пасища.