Полезна информация за говедата.Доене на животните от различни видове. Селскостопанските животни се доят по два начина - машинно и ръчно.

Машинно доене на

животните

Машинното доене се прилага при крави, овце и биволици.

Машинно се доят само здрави крави със симетрично виме и нормално развити цицки с дължина 8-9 см и дебелина 2-3 см. Пълното издояване зависи от правилната подготовка на вимето за доене.

Подготовката на вимето се извършва непосредствено преди доенето за не повече от 1 мин. и включва измиване с хладка вода и подсушаване с чиста кърпа, масаж, издояване на първите струики мляко и поставяне на доилните чаши.

Първите струйки мляко се издояват ръчно в отделен съд с тъмно дъно с цел своевременно да се открият болните от мастит крави по наличието на съсиреци, слуз и кръв в млякото и да се изолират и лекуват до пълно оздравяване.

Пълното издояване на една крава се извършва за 5-7 мин. По време на доенето на кравите се контролират стойността на вакуума и броят на пулсациите. Оптималният вакуум за доене на кравите е 380 мм живачен стълб, а оптималният брой на пулсациите - 40-50 за 1 мин. За издояването на всичкото мляко от вимето голямо значение имат заключителният масаж и машинното доиздояване. Вимето се масажира отгоре надолу и от периферията към средата, а доиздояването се постига чрез опъване на апарата надолу и напред за 15-30 сек.

Чрез масажирането и машинното доиздоядане се получават последните порции мляко, които са най-богати с мастни вещества.

След приключване на доенето се препоръчва цицките на кравите да се потопят за 2-3 сек. в чаша с дезинфекционен разтвор.

Биволиците се доят машинно както кравите.

Овцете се доят машинно след предварителна оценка на вимето относно пригодността му за машинно доене. По време на доенето се поддържа оптимален вакуум 330 мм живачен стълб и оптимален брой на пулсациите 90 за 1 мин.

Ръчно доене на животните

Ръчното доене на животните е много трудоемко и в хигиенно отношение е по-неиздържано от машинното. Ръчно може да се доят всички видове селскостопански животни, отглеждани за мляко.

При ръчното доене на крави най-често се прилага юмручният метод. Цицката се хваща в основата с всичките пръсти, като палецът ляга върху показалеца, а останалите пръсти се нареждат под него така , че малкият пръст да е малко над цицковия отвор. Необходими са около 90 стискания в минута. Доячът застава отдясно, а доенето започва от задните четвъртини.

Ръчното доене на овцете включва раздояване, същинско издояване и доиздояване. Доячът застава обикновено зад овцата.