Полезна информация за говедата.Чистопородно развъждане на говедата. Чистопородно развъждане е съешаване на животни от една и съща порода. Чистопородното развъждане е било

широко прилагано при създаването на световноизвестните породи говеда, като Черношарено, Джерсей, Англерско, Симентал, Шортхорн, Херефорд и др. При това развъждане наследствените качества на животните се затвърдяват и се създават индивиди с почти еднакъв генотип с консервативна наследственост. Това създава възможност за по-прецизен подбор и за използване на разплодници , които предават със сигурност качествата на породата при по-нататъшно развъждане с говеда от други породи.

При продължителното чистопородно развъждане, прилагането на строг отбор и подбор и подобряването на условията на хранене и отглеждане се създават еднакви по тип и по продуктивност животни - породата постепенно се усъвършенства. Така чрез чистопородното развъждане и прилагането на съвременни методи (изпитване по потомство) в говедовъдството в Дания са увеличили масата на Джерсея с 40-50 кг и мастните вещества в млякото с 1% в сравнение с островния джерсей. Във Финландия е повишена годишната млечност на Финландския айршир с 1000 л и на маслеността с 0,5-0,6% в сравнение с Английския айршир. Чрез този метод на развъждане говедата от породите Черношарено холандско и Сиво-кафяво алпийско говедо в САЩ и в Канада са превърнати в тип за мляко.

Чистопородното развъждане е бавен, но сигурен метод за усъвършенстване на породите.

При чистопородното развъждане на говедата се прилагат неродствено и родствено съешаване и развъждане по линии, което се смята за по-висш етан в развъдната работа. Родственото съешаване (инбридингът) се прилага, за да се затвърдят в потомството някои много цепни стопански и биологични качества на родителите. Инбридингът в говедовъдството е прилаган отдавна от братята Колинг в Англия при създаването на Шортхорна.

Близкородственото съешаване, провеждано в няколко поколения, довежда до намаляване на жизнеспособността на потомството, на устойчивостта и др. То е сигурен начин на развъждане, но трябва да се провежда умело и целенасочено под контрола на специалистите, като се имат предвид всички условия за успешното му осъществяване.