Полезна информация за говедата.Отглеждане на телетата през стартерния период. През стартерния период телетата се отглеждат оборно, свободно, в групи по 10-15 в бокс. За

движение се предвиждат дворчета пред помещението, осигуряващи по 4 м2 площ на глава. Телетата през зимния период се хранят изцяло вътре в помещението , а през летния период - вън в дворовете, като за целта се използва ясла с лек навес над нея.

Основният фураж при храненето на телетата през този възрастов период е стартерната смеска. Причините за това са няколко:

1. Отглеждането на телетата със стартерна смеска е чувствително по-евтино. Стойността на употребеното за хранене на телетата мляко за 1 кг прираст е много по-висока от стойността на фуражите от растителен произход.

2. С използването на стартерните смески при храненето на телетата се увеличава производителността на труда по обслужването им. Заменянето на млякото при храненето на телета, а със сухи концентратни смески създава възможност да се механизира един от най-трудоемните процеси при отглеждането на телетата - храненето.

Отглеждането на телетата с намалени количества мляко при използване на стартерни смески е възможно благодарение на биологичната особеност на говедата от ранна възраст да смилат и усвояват хранителните вещества от растителен произход. Смилането и усвояването на растителни храни при младите говеда е възможно след преминаване от чревно към стомашно-чревно храносмилане, т.е. след като предстомашието се включи в храносмилателния процес. При телетата в зависимост от типа на храненето преходът от чревно към стомашно-чревно храносмилане настъпва в различна възраст. При ранно използване на стартерни смески, при които растителните фуражи се включват в относително големи количества, той започва през 3-ата седмица. На 5-6-седмична възраст тези телета са в състояние да смилат зелените фуражи, сеното и концентрираните фуражи почти като възрастните говеда, обаче капацитетът на храносмилателната им система е още твърде малък, за да може да приеме и смила такива количества растителна храна, които биха могли да задоволят нуждите на организма от хранителни вещества. За правилния растеж и развитие на телетата през този възрастов период от особено голямо значение е качеството на стартерната смеска, тъй като тя е основният фураж при храненето им.

При използване на фуражи в сух вид (стартерна смеска и др.) на телетата трябва да се осигури вода за пиене на воля по всяко време на денонощието (при недостиг на вода при телетата се нарушава водният режим, който води до нарушаване на храносмилането, а оттам и до намаляване на прираста).

За поене на телетата с вода се използуват клапанни автопоилки с поплавъково устройство за поддържане на постоянно ниво на водата в поилката. В помещението поилките се монтират в близост до транспортьора за тора.