Полезна информация за говедата. Размножаване на говедата чрез кръстосване. Кръстосването е по-бърз развъден метод , чрез който може да се създават нови и да се

усъвършенстват или да се преобразуват местните примитивни и нископродуктивни породи говеда. Полученото потомство от кръстосването на говеда от различни породи е с обогатена наследственост и с повишена жизнеспособност. Това се дължи на явлението хетерозис и се проявява най-силно в първо поколение.

Кръстосването е намерило широко приложение при създаването на породите у нас.

В зависимост от целите при кръстосването и от начина на използването на кръстоските кръстосването бива поглъщателно (последователно), възпроизводително, промишлено, променливо и облагородително.

Поглъщателно (последователно) кръстосване

Поглъщателно кръстосване се прилага, когато дадена порода със своите продуктивни качества и биологични особености не задоволява изискванията и се налага нейното коренно преобразяване или заменяне (поглъщане) от друга порода говеда. Обикновено се използва при местните примитивни породи, като всички женскиживотни се заплождат с бици от културна подобряваща порода, а мъжките се бракуват и се угояват. Кръстосването продължава до IV, V и повече поколения. Потомството с кръвност 15/16 или 31/32 от подобряващата порода се развъжда в себе си и се смята, че подобряваната порода е погълната или изместена от културната порода.

Възпроизводително кръстосване

Възпроизводително кръстосване се прилага при създаването на нови породи, когато искаме да се запазят някои ценни качества на местната порода, а от културната се взема високата продуктивност. Ако се използват две породи, възпроизводителното кръстосване е просто, а при участието на повече от две породи е сложно.

Възпроизводителното кръстосване е прилагано у нас при създаването на породите Българско червено, Българско сименталско и Българско кафяво говедо.

Промишлено кръстосване

Промишлено кръстосване се прилага чрез съешаване на чистопородниживотни от различни породи. Получава се потомство за стокова продукция. Ефектът от промишленото кръстосване се основава на хетерозиса.

У нас промишленото кръстосване се прилага в района на Българското червено говедо, като се използват бици от породите Шароле и Херефорд.

Променливо кръстосване

Променливо кръстосване се използва за производство на ползвателниживотни. В зависимост от целта при съешаването се използват 2, 3 и повече породи. При едни случаи кръстоските от I поколение се заплождат с бици от едната, а при други - от другата изходна порода.

Облагородително кръстосване (впръскване на кръв)

Облагородително кръстосване се прилага, когато искаме да отстраним някакъв недостатък, да подобрим или да предадем ново ценно качество, без да изменяме съществено породата. Същността на облагородителното кръстосване се състои в еднократното използване набик от дадена порода, с който се заплождаткрави от друга (подобрявана) порода.

У нас облагородително кръстосване се прилага при Родопското говедо с Джерсей и при Българския симентал с Финландския айршир.