Полезна информация за говедата.Преценка на формата, големината и доимостта на вимето на кравите. Млечната продуктивност на кравите зависи до голяма степен от формата,

големината и вместимостта на вимето. Установена е положителна зависимост между големината на вимето и млечността на кравите. Кравите с чашовидно виме имат по-висока млечност (15-20%) от кравите с козе виме. Тези признаци, както и формата и разположението на цицките влияят върху доимостта на вимето и определят пригодността му за машинно доене.

Съвременните промишлени методи на производство в млечното говедовъдство изискват вимето на кравите да бъде добре развито, жлезисто, плътно прилягащо към корема, с голяма вместимост, със симетрично и равномерно развити четвъртини, със средно дълги, цилиндрични и широко разположени цицки, с добра скорост на издояване при двукратно машинно доене и с висока млечност,

Установено е, че формата, големина и скоростта на издояването на вимето имат висок коефициент на унаследяемост. Това означава, че селекцията по тези показатели е високоефективна.

Вимето трябва да се преценява през периода от 30 до 90 дни след отелването на кравите. Преценява се окомерно чрез измерване на вимето и чрез контролно доене. При окомерната преценка се определя формата на вимето и на цицките. Формата на вимето на кравите може да бъде желана и нежелана.

Желани форми на вимето са следните:

коремно или ванообразно; чашовидно - добре развито, с нормални, еднакви и добре разграничени четвъртини; ванообразно - средно развито, стеснено, с по-малка площ на захващане, с ванообразна форма, без ясно ограничаване на отделните четвъртинки.

Нежелани форми са следните:

стъпаловидно - задните четвъртини са разположени по-ниско от предните. Обикновено задната половина е по-добре развита и има по- висока млечност от предната; козе - с недоразвити предни и с добре развити и отпуснати надолу задни четвъртини; провиснало - спуска се значително под скакателната става; примитивно - малко, недоразвито, прибрано, със силно сближени цицки и силно окосмено.

Желаните форми на цицките са цилиндричната и слабо конусовидната, а нежеланите - крушовидната, фуниевидната, вретено видната, конусовидната, тънките и дълги, дебелите и дълги цицки. Най-подходящи за машинно доене са цицките с цилиндрична и със слабо конусовидна форма.

Доимостта на вимето е сумарен показател, характеризиращ способността на кравата за пълно, бързо и равномерно млекоотдаване при машинно доене.

Съотношението между млечната продуктивност на четвъртините на вимето - млечността на предната половина и на задната, изразено в ИПЗ (индекс предна и задна половина).

Скоростта на млекоотдаването изразено чрез:

продължителността на доенето; издоеното мляко в % през първите три минути; издоеното мляко средно за 1 минута; издоеното мляко максимално за 1 минута; издоеното мляко от придойката.

Доимостта на вимето на кравите се контролира при двукратно машинно доене.

Добре развитото (коремното или чашовидното) виме трябва да има следните измерения: разстояние до земята 45-60 см, разстояние между цицките , не по-малко от 6 см и не повече от 16 см, дължина на цицките 4-9 см, диаметър на цицките 2,5-3 см, среден надой за 1 минута 1,5-3 кг.