Полезна информация за говедата.Развъждане на биволи. Биволите са къснозрелиживотни и завършват растежа си на 6-7-годишна възраст. Половата зрелост при мъжките настъпва

на 16-17-месечна, а при женските - на 18-20-месечна възраст. Стопанската зрелост обаче настъпва значително по-късно - на 30-32-месечна възраст. Малакините се заплождат на 2-2 ,5-годишна възраст при маса 360-380 кг. Средната продължителност на бременността е около 310-318 дни. Поради своята къснозрелост и дълголетие биволиците се използват за разплод до 15-18-годишна възраст. На тази възраст биволските бици стават злонрави и по-нататъшното им използване за разплод създава опасност за здравето и за живота на хората, които ги отглеждат.

Биволиците се разгонват на 19-ия - 23-ия ден след омалачването. Половият цикъл е както при кравите - 21 дни. Разгонеността продължава около 24-36 часа. През този период млечността намалява. Биволиците се заплождат чрез естествено или изкуствено осеменяване. При естествено осеменяване на един биволскибик се прикрепват 60-80 биволици, а при изкуствено - 500-800.

При биволиците се забелязва известна тенденция към сезонност в омалачването. При промишлените методи на отглеждане на биволи има целогодишно омалачване.

Средната маса на малачетата при раждането е 30-35 кг. След раждането те се захранват с коластра. Имат по-ниска интензивност на растеж от телетата. Средният денонощен прираст до 6-месечна възраст е 550-650 гр. На 6-месечна възраст достигат 140-150 кг.