Пръчовете се отличават от козите по това, че имат по-интензивна обмяна, което определя и по-голямата нужда от хранителни вещества.

Независимо от сезона и периода на използване, разплодните пръчове трябва да бъдат в много добро телесно състояние. Това се постига чрез пълноценно хранене с дажби, които са балансирани правилно на протеин, минерални вещества и витамини. Изследванията показват, че при пълноценно хранене Саанските пръчове продуцират целогодишно качествен и годен за отглеждане семенен материал. Годишната норма на кръмни единици при пръчове с 90 кг средно живо тегло е 770. Относителният дял на отделните видове фуражи е следния: концентриран фураж - 40%, сено и груби фуражи -15 %, сочни фуражи - 3%, зелени храни и паша - 42%.

ПРИМЕРНИ ДАЖБИ ЗА ХРАНЕНЕ НА КОЗИЧКИ

Вид на фуража Количество г. Вид на фуража Количество г.
1 - Вариант 2 - Вариант
При 20 кг живо тегло
Люцерново сено 500 Ливадно сено 400
Овес 100 Люцерново сено 300
Ечемик 300 Овес 100
Слънчогледов шрот 100 Грахова ярма 150
Моркови 200 Пшенични трици 150
,'sans-serif'; color: black;" lang="BG">Креда 5 Кръмно цвекло 400
Каменна сол на воля Креда 5
Каменна сол на воля
Дажбите съдържат: Дажбите съдържат:
СВ 0,9 СВ 1
КЕР 0,93 КЕР 0,93
псч 90 ПСЧ 91,7
При 25кг живо тегло
Люцерново сено 1000 Ливадно сено 500
Овес 200 Люцерновосено 500
Ечемичена ярма 100 Царевична ярма 100
Кръмно цвекло 500 Пшенични трици 100
Креда 5 Грахова ярма 100
Каменна сол на воля Моркови 200
Кръмно цвекло 300
Креда 5
Каменна сол на воля
Дажбите съдържат: Дажбите съдържат:
СВ 1,13 СВ 1,2
КЕР 1,08 КЕР 1,07
ПСЧ 106,6 ПСЧ 109,7
При 30кг живо тегло
Ливадно сено 800 Ливадно сено 1300
Люцерново сено 400 Ечемична ярма 100
Овес 150 Пшенични трици 100
Царевична ярма 100 Грахова ярма 50
Кръмно цвекло 1000 Царевичен силаж 1000
Креда 5 Креда 5
Каменна сол на воля Каменна сол на воля
Дажбите съдържат: Дажбите съдържат:
СВ 1,36 СВ 1,63
КЕР 1,24 КЕР 1,47

Храненето на разплодните пръчове обхваща два периода - неслучен и неслучен

През неслучният период при живо тегло 90-100 кг на пръчовете се осигурява дажба с хранителна стойност 1,62-1,86 КЕР и 97-119 г ПСЧ. Най-добър обемист фураж през зимния сезон е доброкачественото сено, а през летния - зелената трева. Количеството на концентрираната смеска в зависимост от качеството на останалите фуражи е от 0,5 до 0,6 кг

През подготвителния и случния период количеството на концентрирания фураж се увеличава значително -1-1,5 кг, главно за сметка на някои белтъчни компоненти - слънчогледов шрот, соев шрот, дрожди, сухо обезмаслено мляко и др. Целта е да бъдат доведени до разплодна кондиция, т.е. над средната охраненост. Сперматозоидите съзряват за 40-50 дни, затова подготовката започва 2 месеца преди случната кампания. Активността на пръчовете се нормализира за около 20-30 дни.

При умерено използване на пръчовете (2-3 скачки дневно) при 93-100 кг живо тегло се осигурява дажба с хранителна стойност 2-2,1 КЕР и 130-140 г ПСЧ. Ако използването на пръчовете е интензивно (над 4 скачки дневно) количеството на фуражите в дажбата се завишава с около 20%.

В дажбата на пръчовете трябва да се осигурят всички необходими компоненти, като фуражите да бъдат лесно смилаеми и с висока смилаемост. Протеинът трябва да бъде в достатъчно количество и с високо качество. Недостигът на протеин силно влошава спермопродукцията.

Проучванията показват, че когато в дажбата на пръчовете преобладават киселиннообразуващите фуражи - концентратни смески, храни от животински произход и изобщо фуражи богати на протеин половите рефлекси и потенция са по- силно изразени и качеството на спермата е по-добро. Зелените храни имат алкално действие и отслабват половите рефлекси, затова те трябва да се ограничават.

Подходящи компоненти в концентратната смеска за пръчове са овеса, ечемика, граха, просото, пшеничните трици, слънчогледовия шрот и др. Сочните фуражи могат да бъдат заменени с храни от животински произход като 1 -2 I отсметанено мляко, 150-250 г трупно брашно. Много положително влияят върху храносмилането просото и дрождираните храни.

При изкуствено осеменяване на козите освен пръчове-пепиниери се отглеждат и пробници. Последните се хранят по подобен начин, но хранителните норми се занижават с около 10-15%.