Bulgarian_white_milk_1Българските местни породикози се отглеждат в цялата страна. Козевъдството е развито най-добре главно в полупланинските и планински райони. В по-голямата си част, отглежданитекози са примитивни. Български местни породикози се отглеждат предимно за мляко и месо.

Средната жива маса на козите майки е 48,0 кг.,а на пръчовете 85,5 кг. В зависимост от условията на хранене и отглеждане млечността на местнитекози варира в много широки граници от 182 до 793 л., като млякото е с масленост от 2,86%до 5 ,16%.Средната млечност за 230-250дневна лактация е 250-400 л. с 4,5% масленост.

Българска бяла млечна коза (Bulgarian white milk)

Селекцията по създаване на специализирана българска млечна коза (Bulgarian white milk) започва през 1951 г. в ИПЗЖ в гр. Троян.

Развъдната цел е да се създадатв Българиякози със следните качества:

  • скорозрелост;
  • средна големина;
  • плодовитост;
  • физически здрави;
  • добре оползотворяващи фуражите;
  • устойчиви на неблагоприятни условия и болестиживотни.

Българската бяла млечна коза (Bulgarian white milk) е получена, чрез кръстосване на местникози и саанизирани пръчове внесени от бившите ГДР и ЧССР.

В резулнат на селекцията, проведеното възпроизводително кръстосване в някои райони, както и периодичното облагородително кръстосване и целенасочена племенна работа доведоха до създаването на Българска бяла млечна порода коза (Bulgarian white milk).

Средното живо тегло е 50-60 кг. за козите и 70-80 кг. за пръчовете. Млечността най-често се движи около 500-700 л. с 3,5%масленост. Средната плодовитост е 170-200%.