Полезна информация за овцете.Тънкорунни породи овце.

Австралийски меринос

Мериносовото овцевъдство в Австралия се характеризира с много голямо разнообразие,

поради което не може да се говори за една порода австралийски меринос. От австралийските мериноси може да се отделят главно три типа, които се различават генетично. Това са меринос с груба вълна, меринос със средно нежна вълна и меринос с нежна вълна. Овцете от трите типа съставят повече от 50% от овцете в Австралия и определят типа на австралийската мериносова вълна.

Средно нежният меринос дава вълна с нежност 64-то качество, грубият - 58-мо - 60-то качество, а нежният - 70-то качество и над него.

Овцете от тези три типа не са едри. Масата им е около 38-50 кг, вълнодобивът 4-5,5 кг непрана и 3-4 кг прана вълна. Дължината на вълната се движи между 8,7 и 11,7 см. Овцете имат гънки по тялото, като най-добре са изразени по шията. Кочовете са рогати, а овцете майки - безроги, но се срещат и рогати. Вълната е много изравнена по дебелина и дължина. Къдриците са много правилни и разположени от основата до върха на щапелите. Гъстотата на вълната е много голяма. Някои животни имат по 8000-8500 влакна на 1 см2.

Асканийска овца

Това с една от най-високопродуктивните тъпкорунни породи овце. Създадена е през периода 1925-1934 г. в Украинския институт по животновъдство. За основа на породата са послужили местните украински мериносови овце, които са отглеждани дотогава в стопанството на института и в района. Чрез прилагане на много строг отбор по отношение на масата и вълнодобива и чрез използване на кочове от породата Американско рамбуйе е създадена породата Асканийска. Средната маса на разплодните кочове е 110-120 кг. Средната маса на овцете майки е 55-65 кг. Средният вълнодобив на кочовете е 12-15 кг, а на овцете майки - 5,5-6,5 кг при рандеман 42-45%.

Нежността на вълната на цялата порода е 64-о - 60-о качество, а дължината - 7,5-9 см. Гъстотата на вълната е много добра, руното е затворено и с правилни кърдици на влакната.

Плодовитостта е висока - над 145 агнета от 100 оагнени овце.

Кавказка овца

Кавказката овца е създадена като са използвани старите руски мериносови породи. В ограничен размер са използвани и кочове Американско рамбуйе. Кавказките овце се отличават с висока продуктивност. Средната маса на овцете майки е 55-58 кг, а на кочовете - 110-120 кг. Вълнодобивът е съответно 55-60 кг с рандеман 40-42% и 11-15 кг. Нежността на вълната е предимно 64-о качество, а дължината - 8-8,5 см. Плодовитостта на овцете е 125-135%.

Обраслостта на животните е много добра. На главата тя достига под линията на очите, а на краката - под скакателните стави. Вълната е гъста, с добре изразена къдравост и с нормално количество серей.

След Меринофлайша кавказките овце са използвани най-много за подобряване на българското овцевъдство чрез създаване на наши тънкорунни породи овце.

Ставрополска овца

Ставрополската овца е създадена в степния район на Северен Кавказ. Както асканийската и кавказката, така и ставрополската порода са създадени на основата на развъжданата в Ставрополския край на Русия Новокавказка мериносова овца. Животните от тази порода са били добре приспособени към степните условия и са давали здрава, дълга и тънка вълна. Те са имали обаче много лош екстериор, ниска маса, сравнително рядка вълна и с прекалено голямо количество серей. Създателите на породата са успели да преодолеят тези недостатъци чрез впръскване на кръв от Американско рамбуйе и чрез строг отбор.

Овцете майки тежат 54-56 кг, а кочовете - 110-115 кг. Вълнодобивът е съответно 6,5-7,5 и 15-16 кг.

Преобладаващата нежност на вълната при ставрополските овце е 64-то качество, но се срещат животни със 70-то качество. Характерни за вълната са блясъкът и благородството. Едно от най-големите достойнства на породата е голямата дължина на вълната. При овцете майки тя е над 8 см, а при кочовете - над 10 см. Обраслостта на тялото е също добра. На главата руината вълна достига малко под линията на очите, а на краката - до скакателните стави. Плодовитостта на овцете се движи между 120 и 130%.

Меринофлайш

Тази порода овце е разпространена в Германия. Произхожда от френската Меринопрекос, създадена чрез кръстосване на овце от типа рамбуйе с кочове от английските месодайни породи. Тази порода е с комбинирано направление - има мериносова вълна, добра месодайност и добра плодовитост. В Германия са оформени два типа - месодаен, при който превес имат месодайните качества, и вълнодайно-месодаен, при който превес е даден на вълнодайността.

Екстериорно овцете са много добре оформени, едри, със закръглено хармонично тяло, с дълбоки и широки гърди и нямат кожни гънки по тялото. Обраслостта на главата им с рунна вълна достига линията на очите и само понякога над нея, а на краката е над коленните стави. Характерно за кочовете е, че са безроги. При много влажни и кални терени някои животни лесно получават копитни заболявания.

Овцете майки тежат над 65 кг, а кочовете - 110-120 кг. Вълнодобивът е съответно 5,5-6 и 10-12 кг. Рандеманът на вълната е 42-45%. Основното качество на вълната е 60-то, а дължината - 7-7,5 см. Овцете Меринофлайш се отличават с висока плодовитост - 140-160%. Част от мъжките животни страдат от крипторхизъм. Агнетата имат доста висок среден денонощен прираст след раждането. Месото им е с добри вкусови качества и няма много подкожни тлъстини.

За българското овцевъдство породата Меринофлайш е изиграла голяма роля. Няма район в нашата страна, в който да не са действали в различна степен кочове от тази порода. Добрата скорозрелост и добрите телесни форми на нашите новосъздадени породи овце се дължат на тази порода.