Полезна информация за Вашите пчели. Размножаване на пчелните семейства. Основен начин за увеличаване на броя на пчелните семейства е размножаването чрез образуване на отводки, което има големи предимства пред естественото роене.

Чрез изкуственото роене може да се размножават най-продуктивните и устойчиви на болести семейства и да се облекчи провеждането на развъдно-подобрителната работа. Чрез създаването на отводки се предотвратява и роенето на пчелните семейства, изравнява се силата им и се възстановява броят на умрелите семейства.При изкуственото роене е необходимо да се знае силата на семействата и времето на започване на главната паша. Семейството в Дадан- Блатов кошер, от което ще се прави отводка, трябва да има 7-8 пити с пило, 11-12 междини пчели, 3-4 пити с прашец и около 10 кг мед, а в многокорпусен – два пълни с пчели корпуса и 12-14 пити с пило. Към изкуствено формиране на нови пчелни семейства се пристъпва до началото на естественото роено. Колкото по-рано се образуват отводките, толкова те ще бъдат по-силни по време на главната паша и по-добре ще я използват. Обикновено отводките се формират 30-60 дни преди главната паша. В райони с ранна главна паша /напр. акациева/ обаче отводките се образуват в края на пашата. По този начин пчелите я използват напълно, а образуването на отводки предотвратява роенето, което обикновено започва след прецъфтяването на акацията.За създаването на отводки трябва да се разполага с необходимия инвентар – достатъчно кошери, изградени пити с мед и прашец, восъчни основи, оплодени майки или зрели маточници.

Съществуват няколко начина за изкуствено размножаване на пчелните семейства - образуване на индивидуални или сборни отводки, налитане на пчели при майката и формиране на нови семейства от презимували нуклеуси.

Образуването на индивидуални отводки се извършва, като от пчелно семейство, което има 7-9 пити с пило, се вземат 2-3 пити със зряло люпещо се пило с пчелите по тях и се поставят в нов кошер. Прибавят се 2 пити с мед и прашец и допълнително се стръскват пчели от 1 -2 пити. Гнездото се ограничава с преградна дъска и се затопля, а входът се стеснява. За да се предотврати случайното преминаване на старата майка в новосформираната отводка, предварително питата с майката се поставя в преносно сандъче. След образуването на отводката майката се връща в старото гнездо. Привечер, когато старите пчели са се върнали в основното семейство, на отводката се придава млада оплодена майка или зрял маточник. След два-три дни се проверява приемането на майката или излюпването на маточника. Ако майката или маточника не са приети, при наличие на яйца или млади личинки пчелите залагат свищеви маточници. Те трябва да се унищожат и на отводката да се даде отново зрял матоник или майка. След няколко дни отводката се подсилва с още една пита с люпещо се пило, а ако се налага, след една седмица се дават още 2 пити със зряло пило. Така образуваната отводка се развива в нормално семейство, което при благоприятни условия може да даде стокова продукция.

Сборните отводки се отличават от индивидуалните по това, че за тях се вземат пило и пчели от няколко семейства. Такива отводки може да се формират, когато в пчелина няма заразни болести. След прецъфтяването на акацията от няколко силни и здрави семейства се вземат по 1 -2 пити с люпещо се пило с пчелите по тях и се поставят в предварително почистен и дезинфекциран кошер. С цел пчелите да добият еднаква миризма дъното на кошера се натрива с кромид лук. Придават се и 2-3 пити с мед и прашец. Привечер на новообразуваната отводка се придава оплодената млада майка в клетка или зрял маточник. Най-добре е новообразуваната отводка да се пренесе на разстояние 5-6 км или, ако това е невъзможно, да се намери начин пчелите да се облетят на друго място. Така ще се запазят напълно летящите пчели. Подсилва се допълнително с пило, а при влошаване на времето трябва да се подхранва със захарен сироп. На основните семейства се дават пити или восъчни основи за градеж.Методът чрез делене на семейството на две с разделяне на летящите пчели е по-сложен, но има и предимството, че новото семейство се състои от разновъзрастови пчели /летящи и нелетящи/. На две се делят само много силни семейства /с 8-9 пити с пило и 12 междини с пчели/ и при положение, че до настъпване на главната паша има най-малко 40 дни. При ранно настъпване на главната паша това се прави след нейното приключване. Деленето се извършва в обедните часове, когато по- голямата част от летящите пчели са извън кошера. До самия кошер с пчелите на същата височина се поставя друг празен кошер със същата форма и цвят. Половината от питите заедно с пчелите се слагат в празния кошер. Във всеки кошер трябва да има поне по 5 кг мед и една пита с прашец. Гнездата се ограничават с преградна дъска и топлоизолационни материали. След това се отместват така, че да отстоят от старото място на около 50 см. Летящите пчели, които се връщат от работа, се насочват между двата кошера и отначало кръжат около мястото, където е бил входът на стария кошер, но след това постепенно се разпределят и влизат в двата кошера. След като се успокоят, на семейството без майка се придава оплодена млада майка в клетка.

Излитането на пчели при майката е най-старият метод за изкуствено размножаване на пчелните семейства. Той се прилага при много силни семейства и при семейства, изпаднали в роево състояние преди главната паша. В топъл летен ден от майчиното семейство в нов кошер се пренасят 3-4 пити с разновъзрастово пило, пчели и старата майка. От двете страни се поставят по 1-2 празни пити или при наличие на восъкоотделяне – рамки за градеж. Поставят се и пити с мед и прашец. Кошерът със старото семейство се премества на друго място и му се придава оплодена майка или маточник. На неговото място се поставя новообразуваното семейство със старата майка. Всичките летящи пчели се прибират в кошера със старата майка. Недостатък на метода е, че в едното семейство се натрупват много летящи пчели и малко пчели кърмачки за отглеждане на пилото, а в другото има много млади пчели, но няма достатъчно летящи за събиране на нектар.Друг метод за размножаване е образуването на нови семейства от презимували нуклеуси. След изпълване на презимувалите нуклеуси с пчели и пило семейството се прехвърля в нормален кошер. Полагат се грижи за развитието на новообразуваното семейство.На образуваните по описаните методи отводки може да се придават освен оплодени майки или зрял маточник и неоплодени. В този случай обаче развитието на отводките се забавя значително, както и при придаването на зрял маточник. Освен това неоплодените майки се приемат по-трудно.При наличие на вароатоза отводката може да се образува така, че в нея да попаднат по-малко акари, Преди всичко се препоръчва такива отводки да се формират бсч пило, но трябва да се вземат специални мерки за развитието им и пълноценни семейства. По принцип отводките винаги са по-малко опаразитени от основните семейства.