Полезна информация за Вашите пчели.

ПЧЕЛИН И ПРАВИЛА ПРИ РАБОТА С ПЧЕЛИТЕ

За да бъде успешна работата с пчелите, трябва да се спазват известни правила.
В пчелина трябва да се влиза така. че да не се пречи на летящите пчели. Не бива да се застава отпред близо до кошерите, за да не се пресича главната посока на излитане и връщане на пчелите Най-добре е да се влиза отстрани или от задната страна на пчелина При кошера също трябва да се застава отстрани или отзад. По такъв начин вероятността от раздразване на пчелите или ужилвания е много по- малка. При работа с пчелите се застава винаги отстрани на кошера по възможност така, че слънчевата светлина да идва откъм гърба на работещия. При това положение тя осветява добре плоскостта на питите, които се преглеждат, и не блести в очите.
Разположението на кошерите в пчелина може да бъде различно. То зависи от избраното място за поставяне на кошерите и от техния брои В малките любителски пчелини кошерите обикновено се поставят близо до жилището на пчеларя, като най-често се подреждат в една или в две редици и близо един до друг В обществените пчелини кошерите също може да се подредят в няколко прави редици. Такъв начин на подреждане не е за предпочитане, тъй като често пчелните майки се объркват при връщането си от брачен полет. Те навлизат в чужди кошери и биват унищожавани, а техните семейства осиротяват. Не е изключено и объркване на част от летящитепчели и налитане в един или в друг кошер, особено когато кошерите са еднакви по форма и по цвят и са разположени един до друг в редиците. Ако се налага този начин на подреждане, кошерите се разполагат най-малко на 2-3 м един от друг, а редиците - на 4-5 м една от друга. За по-лесна ориентация на пчелите кошерите трябва да бъдат различно оцветени.
По-добро е шахматното разположение на кошерите. При него пчелите се ориентират много по-добре, тъй като пред всеки кошер има по-голямо свободно пространство.
За големите пчелини най-добро е груповото разположение на кошерите. Те се поставят пс три в група на 1-2 т разстояние вътре е групата с входове, обърнати в различни посоки. Групите трябва да са отдалечени една от друга най-малко на 10 т. Такова разположение улеснява пчелите при ориентиране и летеж. То улеснява и работата на пчеларя вътре в групите, особено при правене на отводки, при подхран¬ване с лечебен сироп и др.
Основната задача във връзка с отглеждането и използуването на пчелите е пчелните семейства своевременно и добре да .се подготвят за главната паша и за опрашването на растенията. Оставени сами на себе си, те не винаги успяват да се подготвят за това. Ето защо трябва да се намесваме в техния живот и да го направляваме. За тази цел е необходимо да се знае по всяко време състоянието на отделните семейства и на нуждаещите се да се оказва своевременна помощ. Това може да стане, като от време на време се извършват частични или цялостни прегледи на пчелните семейства. При това за всяко отделно семейство се водят записки, като се отбелязват неговото състояние и какво е необходимо, да се направи за неговото нормално развитие.
Стремежът при преглеждането на семействата е колкото може по- малко да се безпокоят пчелите и да не се пречи на нормалната им работа. Всеки, които работи с пчели, трябва да спазва правилата за работа с пчелите, които са се утвърдили от многогодишния опит и богатата пчеларска практика.
Частични , или непълни прегледи в пчелина може да се извършват при тихо и слънчево време, когато температурата на въздуха е псне 12 С, а пълни прегледи - при 16 С. При по-ниска температура и при ветровито време, а също и когато превалява дъжд, не бива да се из вършват прегледи, защото гнездото се изстудява, пчелите се дразнят силно и яростно жилят, д има опасност и от простудяване на част от пилото.
През различните сезони прегледите се извършват по-лесно или по- трудно. За да се смущават по-малко пчелите и да не се пречи на работата им, прегледите трябва да се извършват през подходящите часове на деня. Така през първата половина на пролетта, когато нектароотде- лянето в природата е слабо и цялата дейност на семействата е насочена към отглеждане на пило. най-добре е прегледите да се извършват от 9-10 часа сутринта до 15-16 часа след обяд. През времето, когато има усилено пренасяне на нектар, прегледите трябва да се извьршват рано сутрин или привечер, когато намалее летежът на пчелите, за да не се пречи на работата им.
За да няма суетене при работа и кошерите да не се държат отворени дълго време, трябва да се подготви всичко необходимо за прегледа и да се работи бързо, като всички работи в преглеждания кошер се извършват по време на прегледа, за да не става нужда след него кошерът да се отваря отново. Непосредствено преди прегледа се зарежда и се запалва пушалката. Поставя се предпазната мрежа.
Предварително подготвената пушалка се насочва към входа на кошера, като се пускат няколко струи дим. Прекалено подпушване не бива да се допуска, защото се нарушава нормалната работа на пчелите. След подпушването се изчаква една минута и се сваля внимателно капакът на кошера. Отстранява се горната възглавница и се повдига краят на покривното платно или крайната покривна дъска. Отгоре на рамките също се пускат няколко струи дим. Това е необходимо, за да се приберат излезлите в надрамковото пространство пчели. Ако те останат върху
горните летвички и по фалцовете на кошера, пречат както на изваждането, така и на слагането на питите в кошера.
След лодпушването на кошера започва прегледът на семейството. Открива се част от гнездото, като се отмества единият край на покривното платно или първата покривна дъсчица. Изважда се странич- ната възглавница (ако има) и се отмества встрани преградната дъска, така че между нея и следващата пита да остане свободно място за още една пита. С рамкоповдигача се отлепват внимателно откритите пити, след което се пристъпва към изваждането им Крайната рамка се хваща в двата края на горната летвичка с двете ръце. Във всички случаи питите се хващат само за дървената рамка, без да се докосва восъчният градеж. Хванатата с две ръце пита леко се наклонява към свободното пространство, за да не се притискат пчелите, които се намират от вътрешната и страна и на съседната пита. Изважда се плавно и почти отвесно нагоре, като се внимава страничните летвички да не се допират до вътрешните плоскости на стените на кошера. Ако се изкриви рамката при издигането и нагоре, долният и край или цялата странична летвичка ще се допре до стената на кошера и ако по нея има пчели, те ще бъдат смачкани, а при смачкването им силно се дразнят останалитепчели и започват да жилят. Щом се раздразнят пчелите или извършващият прегледа още в началото получи няколко ужилвания, работата по-нататък се затруднява още повече и се налага да бъде преустановена.
След изваждането питата се държи отвесно или със слабо наклонен към преглеждащия долен край. Издига се на височина, за да се вижда добре вътре в килийките, без да се доближава много лицето. При
дишането въздушната струя, излизаща от носа или от устата, не бива да попада върху пчелите, намиращи се на питата и срещу лицето на извършващия прегледа, защото те лесно се дразнят и започват да жилят. Това трябва да се има предвид, когато се работи без защитна мрежа на лицето.
При преглеждането на питата трябва да се застане така. че слънчевата светлина да пада косо върху нея и да прониква до дъното на килийките. за да може да се види какво има в килийките и особено когато се цели да се установи има ли снесени в тях яйца или излюпили се вече личинки. След като се прегледа едната страна на питата, трябва да се прегледа и другата. За да се прегледа питата от другата страна, не бива да се издава долният и край напред и тя да заема хоризонтално положение. При такова положение, особено ако питата е нова и изпълнена с нектар и пило, има опасност под тяхната тежест да се разкъса или да накапе мед и по кошера или около него. Ето защо другата страна се преглежда, като рамката се изправя така. че горната летвичка да остане във вертикално положение, а ръцете остават една над друга При това положение рамката се завъртва внимателно около горната летвичка на 180 градуса и непрегледаната плоскост на питата идва срещу лицето на преглеждащия. Тъй като в такова положение не е удобно да се преглежда, едната ръка се спуска надолу и питата заема нормално положение, само че горната летвичка остава отдолу, а долната - отгоре. След преглеждането питата се връща по обратния път в първоначалното й положение.
Всички манипулации трябва да се извършват над отворения кошер, тъй като при преглеждането от питата може да паднатпчели или ако на нея се намира пчелната майка, тя може да падне извън кошера и да се загуби. Падналите извън кошера пчели, особено ако са нелетящи, за¬почват да пълзят из тревата, пропълзяват по обувките и по краката и съвсем неочаквано може да ужилят извършващия прегледа. Ако той е неопитен и не е очаквал ужилване по краката, може да изпусне преглежданата пита и да получи много ужилвания.
След преглеждането питата се връща обратно в кошера, като се внимава да не се отърка в съседната пита или по вътрешните стени на кошера. Оставя се на свободното място, а нейното предишно място ос¬тава свободно. По такъв начин след преглеждане на всички пити в другия край на кошера остава място за една пита. То може да се за-пълни с допълнителна пита или с преградна дъска. При следващия преглед обикновено се започва оттам, откъдето е завършен последният преглед.
При прегледите кошерът не бива да се държи напълно открит, защото има опасност от пчелна кражба, а освен това силно се нарушават топлинният режим и влажността на въздуха вътре в гнездото. След като се прегледат две-три пити, те се покриват отгоре с покривно платно или с покривната дъска и след това се продължава прегледът. След завършване на прегледа пчелното семейство се покрива отгоре напълно, слага се горната възглавница и кошерът се затваря отгоре.
Когато кошерът е отворен й работата е започнала, често се случва около пчеларя да се въртят по няколко пчели. В такъв случай не бива да се маха с ръка. за да се пропъдят разтревожените насекоми, защото при такова махане те бързо се раздразват и започват да жилят. При случайно ужилване по време на работа питата, която се преглежда, в никакъв случай не бива да се изпуска, а трябва да се сложи внимателно в кошера, след което ‘бързо да се отстрани жилото, а ужиленото място да се намаже с малко мед. взет от някоя пита.
Всеки работещ спчели трябва да помни, че никога не бива да се отделя от преглеждания кошер, без да е свършил с прегледа и да го е затворил. След свършването на работата в дадено пчелно семейство трябва да се провери добре ли е затворено гнездото и дали добре е сложен капакът, за да нямат достъп до пчелното семейство пчелите крадци, да не се простудява гнездото и при дъжд да не влиза вода в кощера. Като се направи тази проверка и се установи, че работата е свършена както трябва, пристъпва се към прегледа на друго семейство
При прегледа на пчелните семейства (независимо с каква цел ще се извършва) трябва да се водят бележки какво е направено (какво е дадено и какво е взето от всеки кошер) и какво е необходимо да се направи след прегледа. Като се сумират тези данни в края на годината може да се направи заключение, как се е развивало всяко семейство през годината, каква продукция е дало, какви са възрастта и качеството на майката и др. За водене на такива бележки на пчелина трябаа да има тетрадка. В горния ляв ъгъл на всяка страница се записват номерата на семействата. За всяко семейство може да има например следните графи:
При всеки преглед не е необходимо да се попълват всички графи, а се отбелязват само направените изменения. В края на сезона може да се види какво е било и какво е дало семейството. При специалните прегледи, като главния пролетен преглед и прегледа преди зазимяването, трябва да се съставят съответните ведомости. В тях се нанасят необходимите данни, отразяващи цялостното състояние на пчелните семейства.
Когато в природата няма нектароотделяне поради липса на цъфтяща растителност, прегледите на пчелите трябва да се извършват с необходимото внимание. След прецъфтяването на овощните дървета у нас през пролетта обикновено настъпва период (около 2-3 седмици), когато почти няма цъфтяща медоносна растителност. В края на лятото и през есента също няма пчелна паша независимо, че времето е горещо, поради прецъфтяването на растителността. Пчелите летят слабо и обикновено се въртят около пчелина. Ако през това време се извършва преглед, кошерът се държи дълго време отворен и се оставят около него. макар и за кратко време, пити с мед. ще започне кражба между пчелите. Летящите пчели, привлечени от миризмата на меда, бързо отлитат в своите кошери, където веднага увличат и другипчели към -богатия източник на храна. През отворения кошер те навлизат в него и започват да крадат меда от питите на преглежданото семейство. Така започва кражбата между пчелите. Силно възбуденитепчели се стремят да навлязат в кошера отгоре, отстрани или през входа Охраняващите кошерапчели не допускат крадците вътре и на входа на кошера започва бои между тях, като пчелите се жилят една друга. Ако не успеят да влязат в един кошер, пчелите крадци нападат други кошери и ако успеят да влязат вътре, те се насмукват бързо с мед и излизат навън. Нападението върху тези кошери се заселва бързо и само за няколко часа запасите на нападнатото семейство биват разграбени. В пчелина настъпва много силна възбуда. По това време биват нападнати и други семейства. При доближаването ма кошера пчелите се нахвърлят веднага и яростно жилят Ако не се вземат своевременно мерки, има опасност да бъде обхванат целият пчелин, дори и съседни пчелини.
Борбата срещу кражбата между пчелите е много трудна. Най-добре е да се вземат мерки да не възниква кражба. Ако се наложи да се прави преглед на някое семейство, трябва да се извърши сутрин рано. преди още да е започнал летежът на пчелите, или привечер, когато силно намалее. При този преглед кошерът се открива отгоре толкова, че да може да се извадят една-две пити. След преглеждането те се покри¬ват, а се откриват следващите една-две пити. Извадените временно пити се слагат веднага в преносимо сандъче, като се затварят добре с капака, така че пчелите да нямат достъп до тях. Целият пчелин обаче не може да бъде прегледан само сутрин или само привечер. За да се извърши прегледът денем, без да се предизвиква кражба, може да се използува специална палатка от дървени летви със закован тензух или гъста телена или найлонова мрежа. Едната и страна служи за влизане и излизане. Може да се приспособи врата от дървени рамки с опъната на нея мрежа или рядко платно. Дължината на палатката трябва да бъде 2 т, височината - 2 т и широчината - до 1,50 т, за да може да се работи добре. Кошерът, който ще се преглежда, се захлупва с палатката, влиза се вътре и се затваря вратата. По такъв начин летящитепчели нямат достъп до преглежданото семейство. След свършване на прегледа палатката се измества към друг кошер и така. докато се прегледат всички кошери.
Когато по една или друга причина се наложи пчелите да се подхранват (особено есен), трябва много да се внимава да не се предизвиква кражба между тях. Причина за това може да станат разливането на сиропа около подхранваните кошери, оставянето на съдове или хранилки със сироп на открито, подхранването през време на летеж на пчелите и др.
Сиропът за подхранване се дава вечер след прекратяване на летежа. Във всички случаи хранилките трябва да са вътре в кошера. Особено трябва да се внимава да не се разлива или да не се капе сироп в пчелина. Достатъчни са няколко капки, за да се предизвика кражба между пчелите.
Работата с пчелите не е тежка, но се изискват внимание и самообладание. При неумела работа, нервничене. резки движения, чукане по кошера и др. пчелите се дразнят и стават опасни не само за работещия с тях, но и за минаващите близо край пчелина хора или домашниживотни. Особено зли стават пчелите, когато се заплетат в косата или брадата на човека. Резките миризми на пот, чесън, спиртни напитки и др. също дразнят пчелите. Ето защо работещият спчели трябва да спазва личнз хигиена, като идва в пчелина с чиста горна дреха (престилка от памучна материя) по възможност с бял цвят.
Още за пчелите: