Способността на медоносната пчела да произвежда маточно млечице е количествена черта, доминирана от много фактори. В тази статия се анализират 11 категории от елементи, участва­щи в производството на маточно млечице , и тяхното влияние за получаването на максимален добив в пчелното семейство.

След подобренията в развъждане­то на високопродуктивни пчели за производство на маточно млечице в края на деветдесетте години на XX век (Li, 2000, Li and Chen, 2003), Китай стана главна­та производствена зона в света. Оттогава насам китайските пче­лари обръщат много по-голямо внимание на производството на маточно млечице и то се увели­чава с всяка изминала година.

През юни 2001г., когато при ра­ботата върху докторската си дисертация използвах микросателитна ДНК за отчитане на моле­кулните белези на по-високопродуктивните по отношение на ма­точно млечице пчели, за три дни едно пчелно семейство можеше да събере средно 302 грама маточно млечице.Обаче към май 2003г. това число се увеличи до 352 грама, което означава, че ед­но пчелно семейство може да произведе около 3,5 килограма маточно млечице за един месец. В предишни статии, публикувани в American Bee Journal (Li, 2000, Li et al., 2003), съм описал подробно производствената технология. По време на процеса на произ­водство и придружаващите го изследвания установихме, че ка­чествата на едно пчелно семейс­тво за производство на маточно млечице се облягат на количествената генетика, което показва, че производството на маточно млечице може да се влияе от ге­ните на медоносната пчела и до известна степен от околната среда (Liet al., 2003). В тази статия възнамерявам да очертая елементите, участващи в производството на маточно млечице.

Производството на една партида и общото годишно производство на маточно млечице в пчелното семейство може да се влияе от множество фактори, които сме разделили на 11 категории, както следва:

1. Период на събиране на маточно млечице

Периодът на производство е изключително важен за общия добив на маточно млечице от пчелните семейства през годината и това е свързано с конкретния район на страната. Една и съща пчела, развъждана на друго място с друг климат, ще има различна производителност. По принцип, ако периодът на събиране е по-дълъг и всяка партида добив на маточно млечице в едно пчелно семейство е по-голяма, целогодишното производство на маточно млечице ще бъде по-голямо, и обратно. В южната част на Китай периодът може да трае седем месеца и половина,докато на север той е само пет месеца.

Тази разлика от 2 месеца може да доведе до разлика от поне 5 килограма маточно млечице за всяко семейство, дори при една и съща порода медоносни пчели. Поради това в стационарните пчелини пчелната популация трябва да се възстановява в началото на пролетта, така че производството на маточно млечице да започне колкото е възможно по-рано. А пчелните семейства трябва да се поддържат многочислени по време на целия производствен сезон. Ако не може да се поддържа пикова популация, продукцията ще намалее и ще се претърпят икономически загуби Понастоящем за пчелините в Китай, при които се фокусира върху производството на маточно млечице, се избягва миграцията на дълги разстояния, защото по време на транспортирането пчелите ще се стресират. При необходимост се извършва миграция на къси разстояния, за да се осигурят допълнителни количества нектар и полен.

2. Порода медоносни пчели

Както бе споменато по-горе, породата на медоносните пчели е най-важният фактор при производството на маточно млечице. По отношение на маточното млечице, обикновено производствените качества на западната медоносна пчела (Apis mellifera) са по-добри от тези на източната й посестрима (Apis cerana). Обаче и при една и съща порода има някои разлики - така например италианската медоносна пчела (Apis mellifera ligustica) е по-добра от краинската (Apis mellifera carnica). Засега най-добрата медоносна пчела за производство на маточно млечице е китайско-италианската медоносна пчела (Apis mellifera L.), която е селекционирана в продължение на повече от 20 години и понастоящем има стабилна продуктивност по отношение на маточното млечице. Ето защо придаването на пчелни майки с високи качества за производство на пчелно млечице е най-бързият начин да се увеличи производството на маточно млечице при пчелини с ниски добиви.


Продължава: МАТОЧНО МЛЕЧИЦЕ-част 2