3. Състав на пчелното семейство и качество на майката

Пчелните семейства за про­изводство на маточно млечице трябва да са гъсто населени, но със слаба тенденция за роене. Количеството на пилото в едно пчелно семейство винаги е оп­ределящ фактор за броя на пчелите-кърмачки , които се грижат за него. При висока плътност на населението, на повече пчели-кърмачки се на­лага да отделят маточно млечи­це върху предназначените за него рамки. Едно и също насе­ление в семейства с различен брой рамки означава различна плътност. В съответствие с то­ва, за да се осигури снасяне на яйца от майката и производст­во, рамките в кошера не трябва да бъдат пренаселени. Ако на­селението в семействата е ед­накво, а броят на рамките се различава, то тогава добивът на маточно млечице ще бъде различен.

Предпоставка за поддържането на по-голяма численост е силната пчелна майка. Една добра майка може да се използва най-много две години. Ако майката не може да поддържа силно семейство, трябва веднага да се смени. Допълнителен брой пчели-кърмачки може да се гарантират само при плодовити майки.

4. Средства за производство

Една стара китайска поговорка казва, че ако войниците искат да спечелят войната, оръжията им трябва да са остри. За щастие Китай е разработил модерно оборудване за производство на маточно млечице, като летви с пластмасови маточни чашки, инструменти за пренасяне и пластмасови шпатули. Резултатите от продължителните изследвания на ки¬тайските пчелари показват, че най-добри са цилиндричните маточни чашки със светъл цвят, особено белите. Този вид маточници имат максимални размери за поместване на маточното млечице и лесно се приемат от пчелите. Например 10 летви с 340 маточника в едно семейство са събрали 352 грама маточно млечице през май 2003 г.

Освен това чашките са евтини и трайни и могат да се използват поне три години. Колко маточника трябва да се поставят в едно пчелно семейство? Това зависи най-напред от потеклото пчели, което сте отгледали, и след това от големината на популацията и източниците на нектар. Практиката в Китай е в началото на производствения сезон в пчелното семейството да се поставят най-малко 5 летви. След това те се увеличават до 10-15 летви в момента на най-голяма численост на популацията. Най-добър е стандартният лангстротов кошер със специална ханеманова решетка, тъй като в него могат да се поместят три рамки за маточно млечице.

5. Храна

Както знаете, маточното млечице е секрет, отделян от хипофарингеалните (цефалическите) и мандибуларните жлези на пчелите-работнички (Apis mellifera) (Townsend and Lucas, 1940, Lecker et al., 1981). По време на тази операция пчелите-кърмачки трябва да консумират много мед и полен. Сезонът на медобера е добро време не само за събиране на мед, но и за производство на маточно млечице без подбуждащо подхранване. Обаче между медоберите или след тях е необходимо в пчелните семейства да се поддържа излишък от мед и полен чрез подбуждащо подхранване, за да продължи получаването на високи добиви от маточно млечице. Нашето правило е, че пчелните семейства винаги трябва да се подхранват с всичко, което им липсва.

Обичайната храна, използвана за подбуждащо подхранване, е смес от мед и сироп, която е за предпочитане, отколкото само сироп. Гъстотата на храната зависи от количеството нектар навън и от влажността на въздуха. Обичайното съотношение на захар и вода е 1:1,5. При сухо време гъстотата е малко по-ниска. Между медоберите подбуждащо подхранване трябва да се извършва всяка вечер и особено вечерта преди поставянето на рамки за маточно млечице в пчелните семейства и преди събирането на пчелното млечице. Количеството за подхранване трябва да зависи от нектара, идващ отвън, от складирания мед и от броя на рамките с пило в пчелните семейства. По принцип, за всяка рамка с пчели трябва да се подават по 50-100 мл храна на вечер.

Поленът е много важна храна за пчелите. Няма ли полен, няма пчели. Поленът е основният материал, необходим за отделянето на маточно млечице. За да се увеличи добивът на маточно млечице, пчелните семейства трябва да разполагат с изобилие от полен. Семействата, които произвеждат 10 кг маточно млечице годишно, ще консумират голямо количество полен. Поради това е трудно да се задоволят нуждите на пчелното семейство с полена, който може да се събере на полето. За да се постигне стабилно производство на маточно млечице и добри печалби, уловеният с прашецоуловител полен трябва да се съхранява старателно и да се дава на пчелните семейства по време на всеки период на дефицит.


Продължава: МАТОЧНО МЛЕЧИЦЕ-част 3