Всичко за пчеларството.

Какво да правим в деня на излитането на роя?

Готвещото се за рояване семейство може да отдели рой, ако в деня на неговото излитане в гнездото донор има всичко необходимо за живота и размножяването на останалото потомство.

За осуетяването на излитането на роя трябва да премахнем възможността за нормален живот на оставащите в кошера пчели , , а това може да се постигне по следния начин:

Лишаване от гнездо

При започнало рояване, когато голяма част от пчелите са в облак над кошера, но майката още не е излязла, ако го отворим, то рояването се предотвратява. Пчелите се връщат в кошера. 

Следва да приложим един от следните методи:
А. Отнемане на летящите пчели. Kошерът се отмества на 50 см встрани. На негово място се поставя празен кошер. В него се заселва нуклеус, който се допълва с празни пити и рамки с восъчно основи. Ако няма нуклеус, в новия кошер може да се поставят две пити със запечатено пило и един запечатен маточник. Летящите пчели от изместения кошер влизат в новия и се натъкват на нова обстановка. Това погасява роевия нагон. Постепено пчелите влизат в работно състояние. В изместения кошер остават само вътрешногнездовите пчели. След един ден той се донася редом до новия. Няма кой да пази маточниците и майката ги разрушава. Около една седмица няма да има летеж и трябва да се подава вода.

Б. Размяна на летящите пчели на приготвилия се за роене кошер с летящите пчели на друго семейство, неизпаднало в роево състояние и по-слабо.

В. Отнемане на всички пити със запечатено пило без пчелите. На мястото на отнетите пити се поставят празни пити и рамки с основи. Те се нареждат на едната страна на кошера и там се оставя прелката. Останалите пити с открито пило се изтръсват от пчелите на платно пред кошера и се поставят на другата страна на кошера. Всички маточници се разрушават. Изтръсканите пчели стресирани влизат в кошяра, чувствуват присъствието на майката, но намират разбъркано гнездо. Роевият нагон угасва.