Полезна информация за Вашите пчели.Жилища на пчелите и системи кошери.

В природата пчелите живеят по високите клони на дърветата, в хралупите, в скални пролуки, цепнатини и други защитени места. Първите сведения за направа на жилища за

пчелите от човека са от преди 5000 г.пр.н.е. В Средния изток те са били направени под форма на глинени пръстени. И в момента има такива подобни на стомни кошери в Ливан и Израел, с подвижен капак за отваряне и добиване на меда.
Следващ етап в развитието на пчелните жилища представлява направеният от Йохан Каниц (1826-1899) пръстенов кошер изплетен от слама. Няколко пръстена можели да се наставят един върху друг. Слепият швейцарскипчелар Франсоа Хубер (1750-1832), подпомаган от своя слуга Франсоа Бурнан, изобретява „книжния кошер". Той представлява няколко солидни рамки, скачени с панти в единия край като книга и разлистването им е позволявало да се оглежда пчелното гнездо и пилото.
Йоханес Дзирдзон (1811-1906), построил дървен кошер с неподвижен капак и дъно, в който питите се закрепвали на дървени летви.
Първата съвременна рамка е въведена от Прокопович през 1814 г. Така е станало възможно пчелното семейство да се преглежда без да се разрушават питите. Йоханес Мееринг успява да направи от восък първата восъчна основа (1958 г.). Последвало откриването на центрофугата от майор Хрушка през 1865 г.
Хубер, Дзирдзон, Прокопович, Мееринг, Хрушка и други прокарват пътя на следващите открития в модерното - разборно ,пчеларство.
Основните системи кошери биват хоризонтален и вертикален тип. Като хоризонтален тип се смятат кошерите лежаци, а вертикален - системата на Дадан - Блат (ДБ), фарар, Лангстрот - Рут (ЛР), Роже Делон и др. Разликата е в това, че при хоризонталния тип разширяването на гнездото става странично - хоризонтално с отделни пити, докато при другите системи - вертикално, чрез поставяне на допълнителни корпуси. Вертикалният (ЛР) тип кошери има някои предимства пред хоризонталния и ДБ. Той е по - удобен за едро пчеларстване с голям брой семейства и дава възможности за внедряване на промишлени технологии. При него се работи с цели корпуси, докато при лежака и ДБ с рамки.
Според повечето известни пчелари няма неподходящи системи кошери, стига да се работи професионално и съобразно научните и практически достижения за съответната система, съобразени с района, пашата, породитепчели и възможностите на пчеларя. Важното е пчеларите добре да познават основните биологични изисквания на пчелното семейство по отношение на температура, влага и газообмен и да се съобразяват с тях в ежедневната си работа.
Кошерите трябва да отговарят на няколко важни условия:
1. Да съответстват на биологичните изисквания на пчелното семейство и сигурно да го защитават от външни въздействия. 2.  Да имат достатъчен обем, който лесно да може да се променя в съответствие със сезона, развитието и продуктивността на семейството. 3. В Кошера е задължително да са спазени произтичащите от биологичните изисквания на пчелното семейство размери - между стените и рамките - 7.5-8 мм; между средостението на питите - 35-37 мм, а разстоянието между рамките -12 мм. ДБ кошерите и лежаците са по - подходящи за кавказкатапчела. Тя е живяла продължително време в скалните цепнатини и разширяването на гнездото е ставало встрани, докато краинката и други раси са живели в хралупите на дърветата и разширяването при тях е вертикално. Предимствата на ЛР кошерите са : -  разширяването и стесняването на обема стаба с цели корпуси; -  размерите на корпусите са еднакви и позволяват взаимно заменяне; -  работи се с един вид рамки; - позволява прегледите да се извършват по-рядко - 3-4 пъти годишно; -  поради по - малките размери на питите разликата в температурата между горната и долната им част е по - малка; -  пчелите може да се зазимяват на два корпуса, което им осигурява по - голямо количество храна през зимата; -  позволяват отглеждането на две и повече семейства в корпусите на един кошер; -  удобни са за отглеждане на майки при разделяне на корпусите; -  по - пригодни са за райони с богата паша; -като по - малки са по - пригодни за подвижно пчеларстване.
Хоризонталният тип - лежаците, имат следните предимства: -голям обем, който позволява на майката да снася много яйца, развива повече пило и в същото време има място за складиране на нужното количество хранителни запаси от мед и прашец. -по - удобни са за пчеларите с по - малък брой семейства; -по - подходящи са за работа в райони с рано настъпваща паша; -като по - ниски и с по - малки магазинни пити, са по - удобни за работа на възрастни пчелари; -позволяват хоризонтално преграждане и отглеждане на 2-3 семейства или майки през зимата в един кошер, с оглед взаимното им затопляне;  -дават възможност за постепенно стесняване и разширяване на гнездото чрез отнемане или придаване на отделни пити; -при прегледите може да се види пилото и количеството на хранителните запаси; -позволяват работа с пчелогонка между плодника и магазина (за 24 часа) при изваждането на меда. -лежаците позволяват отглеждането на две или три помощни семейства чрез вертикално преграждане на кошера;
Като недостатък на ДБ кошера някои пчелари посочват по-малкия венец с мед над кълбото при зазимяване, понеже в големите студове пчелите трудно биха се придвижили към страничните пити с хранителните запаси. Трябва да преминават заобикаляйки питите странично или отгоре, което при ниски температури е невъзможно и има опасност от простудяване на майката, този недостатък се отстранява, като при зазимяването се пробиват отвори с диаметър 10-12 мм на 4-5 см под горната летва по средата на плодниковите пити. През тях пчелите, дори и цялото кълбо с майката, може да се придвижва вляво и вдясно до хранителните запаси и в най-големите студове. Методът е описан още от Лангстрот.
Много пчелари предпочитат т. Нар. - Украински кошер, който е подобен на ДБ с тази разлика, че питите са с размери: хоризонтално 35 см и вертикално 45 см ( обърната Дадан Блатова пита). Предимството му е, че има повече място над кълбото за складиране на храна за есенно - зимния период.
Наред с различните системи кошери напоследък голямо разпространение добива и павилионното отглеждане. Кошерите се поставят на специално пригодени платформи, позволяващи лесното им придвижване до нектар - отделящата растителност. Освен това те са по - добре защитени от дребни злосторства. На павилиона може да се сложат кошери от различни системи, но най - често се използват тези със задно отваряне. Това позволява фургонът да бъде оборудван с поме­щения за инвентар, центрофуга, почивка на пчеларя и др. Те са нестандартни и се изработват според възможностите   и желанията на пчеларите.
Не може с категоричност да се каже коя система кошери е най - предпочитана и разпространена в дадена страна. В Италия, Франция, част от Германия, Австрия и др. най-разпространени са кошерите ДБ. У нас всички по - стари пчелари работят с ДБ, а младите - отглеждащи по няколко стотици, са ориентирани към ЛР-8-и 10-рамкови. Малкият 8 рамков многокорпусен кошер Роже Делон за сега не намери широко приложение в нашата страна.
В света постоянно се експериментират различни системи на кошери с цел по - добре да се приспособи жилището на пчелите към техните биологични изисквания и да наподобява формата на пчелното кълбо - сферична или яйцевидна. В ежедневниците постоянно се публикуват идеи, но те са единични и не са добили голямо разпространение (кошера на Лужков, Кониа.Тодоров и др.). Няма лоши системи кошери, има лоши и неподготвени пчелари.
Въпроса за пчелните жилища е един от най - оспорваните в пчеларството. Много трудно е да се съчетаят естествените изисквания на пчелното семейство и желанието на хората за добиване на повече и при по - удобен начин, пчелна продукция.
В момента са известни няколко системи кошери по начина на разположение на питите в тях: - с успоредно на входа (топло) разположение на питите и отварящи се отзад. Те са пригодни за павилионно отглеждане и се срещат в по - студените страни заемащи Алпите (Словения, Хърватска, Австрия и др.); -кошери с перпендикулярно на входа (студено) разположение на питите, са разпространените в нашата страна системи кошери Дадан-Блат, лежаци, Лангстрот -Рут, Роже-Делон и др).
В периодичните пчеларски издания у нас постоянно се публикуват методи на работа с различни системи кошери. Описват се технологии и опит на различни пчелари. Въпроса е на лични предпочитания.
При правилна, целенасочена и постоянна работа всяка система кошери дава добри резултати.
Сега в различните страни на света има предпочитание към различни системи и типове кошери. Причините за това разнообразие са няколко и зависят от: средногодишните температури в района, от състоянието на растителността и нектаропотока, от възможностите на пчеларя да посещава по-често пчелина, от възможността да повдига по - големи тежести и не на последно място навика на пчеларите.
Всеки кошер се състои от: дъно, плодник (място, където се отглежда пилото), корпуси или магазини за складиране на мед, надрамъчен капак, преградни дъски и покрив. В зависимост от системата на кошера са размерите и броят на рамките които побира .
Лежаците биват с 16-18-20-24 рамки. В тях семейството се настанява в единия край, поставя се ханеманова решетка и питите за складиране на мед в другия край.Те дават възможност в двата края да се настаняват по едно семейство (двусемейно), а по средата - питите за мед. Може да се използват и магазини.
Дадан-Блатовите кошери биват 10-12 рамкови с магазини, като височината на магазините е половината на плодника. При десетаците има магазини с височина равна на плодника (подобно на многокорпусните).
Размерите на плодниковите пити при лежаците и ДБ кошерите са 435 мм х 300 мм, а на магазините -435x160 мм.
Многокорпусните (ЛР) кошери са с еднакви по размери рамки (това е предимството им и са взаимно заменящи, в плодника и в корпуса за мед) с размери - 435х230 мм. Биват 8 - и 10 - рамкови.

Източник:
Кника: Уроци попчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов
Още за пчелите: