Полезна информация за Вашите пчели.Околната среда и пчелите.

В своето историческо развитие и формиране като биологичен вид пчелите са извървели доста сложен път на приспособяване към постоянно променящата се околна природна среда. От

единично живеещи насекоми (подобно на осите), преживявайки ледниковия период, те са принудени да се сдружават в семейства, като бавно и постепенно са формирали своя начин на живот с оглед оцеляването си. 
Зараждането и развитието на своеобразна растителност през различните геологични периоди са оказвали своето влияние върху пчелите и за да оцелеят, те е трябвало да се приспособяват към постоянно променящата се действителност. Пчелите също са играели важна роля в еволюцията на Земята. Голямото им разпространение (над 12 000 вида) свидетелства за повишената им приспособимост към разнообразните условия на релефа, климата и растителността.
Развитието на пчелното семейство е много тясно свързано с развитието на медоносната растителност в даден район, което безспорно оказва влияние и в кой район какви раси пчели са се наложили, въпреки големите между видови кръстосвания. Всяко растение има собствена система на нектароотделяне по време на цъфтежа, а количеството и качеството на отделяния нектар се обуславят от редица външни фактори, като: почвени условия, слънчева светлина (с оглед фотосинтезата), температура, влага, липса на засушаващи ветрове и други.
Всички тези фактори влияят върху нектароотделянето и се отразяват върху живота и развитието на пчелните семейства. Така че пчеларят винаги трябва да се съобразява с тях.
Основният продукт, събиран от пчелите , е нектарът, от който след изпаряване на голяма част от водата, съдържаща се в него, и след обогатяването му с ензими, го превръщат и складират в питите като мед за собствена храна и за изхранване на пилото. Той служи като енергиен източник за пчелите и търтеите и заедно с цветния прашец участва в състава на пчелното млечице. Медът е основният енергиен източник за летежа на пчелите, търтеите и майката и неизменният фактор на топлина за пчелното семейство.
Цветният прашец, събиран от цветовете (тичинките), са мъжките полови клетки на растенията и съдържа: от 7 до 40 % белтъци с всички необходими аминокиселини; 1-20% мазнини; въглехидрати - обикновени захари (глюкоза, фруктоза, захароза), ксилоза, арабиноза, целулоза и др.; минерални вещества - соли на калция, калия, магнезия, медта, фосфора, сярата, цинка и др.; витамини  - от В групата, С, А, и др. 
Съдържа различни ензими, органични киселини, багрилни вещества, хормони, биогенни стимулатори и др. Цветният прашец е основният градивен елемент на ларвите и тялото на пчелите, майката и търтеите. Той влиза неизменно в храната на майката и ларвите - поради което го наричат „хляба" на пчелите.
Пчелният клей (прополис), е сложна смес от смоли, етерични масла, микроелементи и др. събирани от пъпките на растенията и обогатен с ензимите от пчелите. Той е основният дезинфекционен материал в пчелното гнездо. С него се полират подготвените за осеменяване килийки и заклейват различни дупки и цепнатини в кошера, както и умрели животни, вмъкнали се вътре.
Всички посочени вещества се произвеждат от растения­та и са в основата за живота на пчелите.
Днес силно развитите индустрия, автомобилен транспорт и други източници, излъчват постоянно в атмосферата хиляди тонове вредни вещества. Те попадат върху цветовете и листата на растенията, които пчелите внасят в пчелното гнездо с прашеца и прополиса и биват поемани от пчелите и ларвите. Тежките метали и другите вредни вещества се отразяват неблагоприятно върху развитието и жизнената дейност на ларвите и пчелите, с което намаляват тяхната работоспособност, защитни сили и продължителност на живота.
ИЗБОР НА МЯСТО ЗА ПЧЕЛИН
Изборът на място за пчелин е едно от най-съществените задачи на пчеларя. То трябва да отговаря на няколко основни изисквания: -да е на слънчево, топло, сухо и защитено от ветрове място; -да е далеч от: автомобилни пътища с интензивно движение, големи промишлени предприятия и животновъдни обекти (мляко и месо преработвателни предприятия и ферми); -да има наблизо достатъчно културна и дива медоносна растителност; -да е удобно за достъп на транспортни средства.
Настаняването на пчелните семейства на заветно, топло и слънчево място са от значение най-вече за ранното пролетно развитие на семействата, защото позволява ранното им облитане. При него те се освобождават от всичките ненужни отпадъчни вещества и микроби насъбрани в дебелите им черва, както и почистват кошерите от умрелите пчели през зимата и други отпадъци.
Пчелите по време на медосбор винаги се прибират в кошерите, натоварени с нектар, прашец или вода и при силен вятър голяма част от тях падат на земята и загиват, особено през пролетта, когато температурите са между 10 и 14° С. Много пагубни за пчелите са и големите водни басейни: язовири и реки, в които падат и се удавят. За разлика от осите, пчелите не могат да се задържат на повърхността на водата.
Когато пчелина е поставен на място с лесен достъп до ранна цъфтяща растителност, пчелите не се нуждаят от големи преходи през хълмисти места, загубите са по-малко и продуктивността им е по-голяма.
Посоката на излитане на пчелите е също от значение. В ранна пролет е важно входовете на кошерите да са с южно или (югоизточно изложение, за да може пчелите да почувстват първите слънчеви лъчи по - късно, когато външната температура вече е над 14-15° С, докато през лятото и есента входовете трябва да са обърнати на изток, с оглед първите слънчеви лъчи да огряват входовете. През тези месеци при климатичните условия на нашата страна температурата на въздуха е благоприятна и сенчестите места не оказват пагубно влияние в такава степен както в ранна пролет. 
Пчелните семейства може да се поставят под дървета с рядка сянка, но не и до сграда или под орех, защото голямата сянка пречи на доброто им развитие.
За начинаещия пчелар, е по-добре пчелните семейства да са разположени възможно близо до жилището му, за да ги наблюдава по-често. Това може да стане, ако живее в малко населено място или има вила с двор по - голям от 500-600 кв.м. Обикновено се преценява в радиус от 2 кв. км да се разполагат до 2 пчелни семейства.
Съгласно закона за пчеларството в Р. България (Чл.13 т.1) се разрешава настаняването до 50 пчелни семейства в радиус от 2.5 км (около 20 кв.км). Пчеларят е задължен да регистрира пчелните си семейства в кметството в 15 - дневен срок от придобиването им (чл.8 ал.1,2).
Важно условие за всеки начинаещ е да се изпробва за чувствителност към пчелната отрова. Ако е имал вече ужилвания и не са му създали проблеми, той може спокойно да се занимава с пчеларство. Болката и подуването след ужилване са нормални реакции, които за 1-2 дни минават. 
ОРИЕНТИРАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ В ПРОСТРАНСТВОТО
Въпросът за ориентирането на пчелите в пространството е вълнувал не само пчеларите, но и биолозите и научните работници много отдавна. Интересът идба както от научна, така и от практическа гледна точка. От значение е пчеларят да знае колко време усвоената информация за намиране на своето жилище пчелата запазва в паметта си -  около месец. Това е много важен въпрос при преместване на кошерите.
В природата много насекоми и други животни (пощенските гълъби) се ориентират по земните магнитно - силови линии. Установено е, че пчелите се ориентират предимно по зрителен път. Те имат много добре развито зрение, обоняние, осезание и вкус, което им помага в ориентирането. При първото напускане на жилището пчелите, в това число и майките, правят така наречените ориентировъчни полети. 
Първоначалните са къси и бързо се завръщат, излизат навън и кръжат около кошера, като постепенно увеличават разстоянията. При тези полети те запомнят положението на слънцето, неговото разположение спрямо хоризонта, релефа и растителността в района, постройки, високи дървета и други открояващи се предмети в и около пчелина. Всички тези неща се запечатват в паметта на пчелата и тя след първите ориентировъчни полети безпогрешно намира своето жилище. В това им помага и анатомичното устройство на очите. Трите прости очи в горната част на главата възприемат светлинните дразнения, а двете фасетни очи, разположени отстрани, служат за „виждане" и възприемат поляризираната светлина - важно условие за ориентиране по положението на слънцето в облачно време. Тяхната голяма повърхност осигурява на пчелата 180° видимост. Голямото видимо поле улеснява ориентирането на пчелите при летежа им и дава възможност да възприемат ясно образите на движещите се и неподвижните предмети, към които се стремят. Колкото по - разнообразна е обстановката около кошера, толкова по - лесно пчелите се ориентират. От значение са формата, големината, цветът на заобикалящите предмети, разположението спрямо слънцето и др. Това е от важно значение за пчеларите при устройването на пчелините и особено при настаняване на пчелните семейства във фургони. Пчелите разпознават следните цветове: жълт, син, виолетов, зелен, а според други автори (почти същите само, че разложени и комбинирани), оранжев, жълт, зелен, синьо - зелен, синьо - виолетов и ултравиолетов, но трудно различават оранжевото от жълтото и зеленото.Те обаче много добре улавят ултравиолетовите лъчи от спектъра на слънцето.
Друг орган имащ отношение към ориентацията на пчелите са чифтно разположените отстрани на главата антени, които възприемат аромата на нектара и се равняват по важност на зрителните органи. Тази способност се използва при дресиране (приучване) и насочване на пчелите към дадена нектар-отделяща култура.
Намирането на нектара и прашеца го вършат пчелите разузнавачки, а останалите пчели от семейството следват техните указания за местонахождението им.
Пчелата намира обратния път към жилището, ориентирайки се по положението на слънцето и надземните ориентири. Когато местността е еднообразна и няма забележими ориентири, като голяма водна повърхност или поле с еднообразна растителност (слънчоглед, рапица, кориандър и др.), на разстояния до 10 м, пчелите се дезориентират и не винаги попадат в своето жилище. Затова при такива условия е задължително кошерите да са боядисани различно.
Колкото по - възрастна е пчелата толкова по - добре се ориентира в пространството и за по - дълго запомня местоположението на жилището си, което е важно условие при преместване на кошерите. В новото местоположение, доколкото условията позволяват, редът на кошерите трябва да се спазва.
В хилядолетната си история на приспособяване към условията на околната среда пчелното семейство си е изработило свои методи на предаване на информацията от един индивид на друг. Възрастните пчели събирачки на нектар стоят спокойно до пилото и около него. Разузнавачките, връщайки се от разузнавателен полет, изпълняват върху питите особени движения („танци") под форма на кръгове, осморки и прави линии. Правата отсечка показва посоката спрямо слънцето, в която трябва да лети пчелата, а дължината й - разстоянието до намерената нектар - отделяща растителност. Бързината с която разузнавачката прави кръговите движения в една или друга посока, и неколкократното им повтаряне показва количеството на намерената храна. Другият сигнал който разузнавачките предават на своите другите пчели е аромата на цветовете, в които е намерена храната, като им раздават на малки порции от носещия нектар. По такъв начин и пчелите които не са излизали навън от жилището, получават информация за посоката, мястото и аромата на нектар - отделящата растителност. За разгадаване танца на пчелите немският учен Карл фон Фриш получи Нобелова награда за 1973 г.
„Танците" се възобновяват всеки път, когато настъпят промени в количеството, концентрацията на захарите в нектара и достъпността до него.
При посещението на цветовете отделящи нектар у пчелите се създават условни рефлекси, които се запечатват в надглътъчния нервен ганглий в главата. Той е центърът на по - висша нервна дейност и играе ролята на мозъка при висшите животни.
Когато се преустанови нектар - отделянето от дадено растение, а в същото време се появи ново, тогава старият рефлекс изчезва и се изгражда нов и пчелите се насочват към новото растение. За разлика от инстинктите при пчелите, които са трайно закодирани и поддържат взаимоотношенията в пчелното семейство и живота му, условните рефлекси са временна връзка между организма на пче