Полезна информация за Вашите пчели.Следзародишно развитие на пчелите.

Въпросът за следзародишното развитие на пчелните индивиди-пилото, е от съществено значение за силата, продуктивността и продължителността на живота на пчелите и пчелното

семейство. Той трябва добре да бъде осмислен от всеки пчелар, Желаещ да развива доходно пчеларство. Само от добре храненото и необезпокоявано от паразити пило, се излюпват жизнени и високо продуктивни пчели. Въпросът е много важен и актуален в настоящия момент, когато семействата повсеместно са опаразитени от кърлежа на вароатозата.

Яйцето, снесено от пчелната майка , представлява клетка с дължина около 1.5 мм и тегло 0.11-0.15 мг. Двата противоположни края на яйцето се наричат полюси. Предният край има малък отвор (микропил), през който проникват сперматозоидите при преминаването на яйцата покрай отвора на семеприемното мехурче на майката. В половите клетки (яйцето и сперматозоида) са съсредоточени хромозомите, носители на наследствените белези. При оплодените в резултат на сливането на яйце и сперматозоид, се получава диплоиден тип, докато при неоплоденото хромозомите са само на яйцето и са наполовина-хаплоиден тип. Когато майката снася в по-широка търтеева килийка, яйцето остава неоплодено и от него се развива търтей. Това явление се нарича партеногенеза и се среща при насекомите.

Току-що снесеното яйце представлява къса пръчица, леко изпъкнала в едната си страна, откъм която в бъдеще ще се образува коремната стена. При снасянето му от майката то влиза в контакт с лепливо вещество, отделяно от добре развитата й голяма отровна Жлеза и се прилепва към дъното на килийката.

Чрез постоянно делене на клетъчното ядро яйцето се превръща от едноклетъчно в многоклетъчен зародиш. Цялос­тното развитие на зародиша в яйцето продължава три дни - нарича се ембрионално развитие и става при температура 34-35°С за всички индивиди: майка, търтей и пчела работничка.

По-нататъшното развитие на яйцето в ларва минава през предкакавида, какавида и възрастно насекомо и става за: майката - 16 дни, за пчелата работничка - 21 и за търтея - 24 дни. През това развитие ларвите линеят общо 6 пъти. Разликата между ларвата и какавидата е, че ларвата се храни, подвижна е и се различава от възрастната пчела, а какавидата е неподвижна, не се храни и много наподобява възрастната пчела (имагото, фиг. Ė8).

Пчелите започват да поставят храна в килийките с раз­виващи се яйца към края на ембрионалното развитие на яйце­то - третия ден . Тази храна му е необходима да се освободи от външната си обвивКа (кутикула). Яйца, оставени в килийки, без храна загиват.

По време на своето развитие пилото изразходва много храна и голяма част от нея в резултат на „горене" преми­нава в топлина. Според проф. Губин от две пити с пило се отделя топлина, която би довела до кипене на 7 л вода, много важен фаКт за осигуряване на достатъчно пространство на входовете за усилено вентилиране на въздуха, особено през горещите летни дни, и за изолиране на кошерите отгоре сре­щу усиленото нагряване на слънцето. През този период е от особено значение и наличието наблизо на чиста вода, чрез която пчелите охлаждат гнездото. В момента на излюпването ларвата тежи около 0.11 мг, т.е. колкото и яйцето. В резултат на различното хранене след това ларвите нарастват различно. Пчелната ларва в края на развитието си достига максимум до150 мг, т.е. увеличава теглото си 1364 пъти, теглото на майката до 300 мг (2727 пъти), а на търтея до 360 мг. (3272 пъти). Теглото за различните породи пчели също е различно.

За цялото това бурно развитие на ларвите и многократ­ното увеличаване на тегло им са необходими: обилна храна, вода и нормален въздухообмен. През ранния пролетен период, когато поради студеното време пчелите не могат да изли­тат нормално за донасяне на вода, в гнездото се чувства остра нужда от недостига й, което се отразява върху развитието на ларвите. Много често пчелите са принудени да изяждат част от яйцата и младите ларви, за да изхранят другите. Това се случва обикновено когато пчелите се под­хранват с твърда храна (медено-захарно тесто), която изисква отделянето на много „слкюнка" от пчелите за разреждането и консумирането й. Смятаното до скоро вредно влияние на течната храна през зимата сега се отчита като грешка. Подаването на течна храна във вид на 50% воден разтвор на захар или мед, не само спасяват семейството от гладна смърт, но допринасят и за по-доброто изхранване на ларвите. Канибализмът в случая се явява като биолого-защитен меха­низъм за оцеляване при хроничното гладуване. Той може да се прояви и при недостиг на нектар през останалите сезони на годината. В същата връзка е и нуждата от белтъчна храна (прашец). Влаганите в кърмобата маса белтъчни заместите­ли са непълноценна храна за ларвите поради бедното съдържание на аминокиселини, микроелементи, витамини и др., в сравнение с цветния прашец.

В този смисъл е и вредното влияние на мановия мед върху ларвите и пчелите поради голямото съдържание на непотреб­ните декстринови и други вещества.
Излитащите в студените дни пчели за вода много често загиват по пътя от изстудяване и вкоченясване преди да се завърнат в кошера. Налага се други да излитат и това още повече отслабва и без това отслабналото през зимата семейство.

Изводът е, че с колкото повече храна (15-20 Кг) се зазими едно семейство, толкова по -добре ще се разбие през ранния пролетен период.
Не бива да се забравя, че медът освен разнообразните хранителни вещества съдържа и 18-20% вода, а при разграж­дането на захарите в организма на пчелата също се отделя вода, която те много добре използват.
Пчелата работничка запечатва с восък, обогатен с прашец, килийките, когато ларвите я изпълнят изцяло ( след шестия ден), така че капачето пропуска въздуха и ларвата може да диша.Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов


Още за пчелите: