Полезна информация за Вашите пчели.Значение на пчеларството.

За значението на пчеларството за човека и природата е  излишно да се говори. Пчелите са се наложили като биологичен вид повсеместно в света, но не може да не се отбележат

някои важни моменти от историята на тези насекоми и полза­та, която допринасят на природата, а от там и на човека.

От най-стари времена пчелите са играли важна роля в  еволюцията на живота на Земята. Появата им се губи в да­лечната история от съществуването на планетата. В про-дълЖение на големи геологични периоди пчелите в рамките на комплексните процеси на еволюцията са имали същест­вено значение, което имат и днес като фактори, опрашващи растенията. Вероятно тяхната поява е успоредна с появата на цъфтящата растителност. Голямото разпространение на многото породи пчели (над 12 000 вида), свидетелства за повишената им приспособимост към разнообразните условия на релефа, климата и растителността . През хилядолетията между пчелите и растенията са се създали преки връзки, ко­ито френският учен Гастон Бонье определя: „Пчелите се нуждаят от растенията, за да живеят, а растенията се нуждаят от пчелите, за да плододават и се размножават". В този смисъл пчелите заемат първостепенно място сред полезните насекоми на планетата.

Опрашването на растенията, подробно разгадано от не­мския учен Кристиан Щпренгел (1793 г), доказва, че едни рас­тения се опрашват сами, а за по-голяма част са необходими определени видове насекоми.
Според начина на пренасяне на прашеца растенията биват: хидрофилни - чрез водата (дъжд); анемофилни - чрез въз­душни течения (бор, ела, орех, лешник, пшеница, ръж, царевица и др.) като тези две групи представляват около 20 %, и ентомофилни са повечето растения -80%, чието опрашване се извършва от насекомите - 80% от пчели, 4 % - мухи, 8 % - бръмбари, 6 % - пеперуди, 2 % - земни пчели.
При самоопрашващите се растения е нужно прашецът (мъжката полова Клетва) да попадне Върху близалцето на цвета на същото растение (фасул, грах и др.), но и при тях активното опрашване от насекоми, значително, повишава добивите.

При кръстосано-опрашващите  прашецът се пренася от един цвят на друг от същия вид и сорт от насекомите. Тук спадат овощните насаждения, ягодово-плодните, зеленчуковите, масленоетеричните,техническите, фуражните и много други украсни, дървесни и храстовидни видове растения.
Предполага се, че пчелите са се поябили заедно с цъфтя­щите растения преди побече от 100 милиона години в южните части на Азия. В подкрепа на тоба е наличието в момента на три вида пчели от рода Арis-голямата, малката и средната индийска пчела, които продължават да се срещат там в диво състояние. Медоносната, която много наподобява на средната индийска пчела, сега не обитава южна Азия. Тя е изоставила първоначалната си родина и се е разселила на север от Хималайте и на запад през Близкия изток, Египет, Африка и от там в Европа. След ледниковия период започва нейното истинско разселване в различните континенти на света.

Много са историческите паметници, доказващи връзката на човека с пчелите. Според рисунки, намерени В пещерите на Алтимира, Куева де ла Арня (Испания) и други, са изобразени Жени, събирачки на мед.Тези рисунки са отпреди повече от 10 000 години пр.н.е. Подобни рисунки са открити на много места по света, Южна Африка и Зимбабве, в Драконовите планини на Натал и Лесото. Най-старото изображение, пред­ставляващо развитието (метаморфозата) на пчелите, е от­преди 8000 г. на фрески по стените на храма в Катал Хюйюк в Анадола. Пчелата непрестанно е присъствала в гербовете на фараоните, открити в египетските пирамиди и други изключително ценните продукти, добивани от пчелите - мед и восък, са привлекли вниманието на човека още в онези далечни времена. Трябва да се отбележи, че в историята на животнобъдството пчелите са едни от първите същества, които човекът е, приобщил към себе си именно заради тези ценни продукти. Тези концентрирани и много полезни вещества са изиграли важна роля в умственото развитие на човека. Смело може да се каже, че историята и развитието на човека, Като „хомо сапиенс" е тясно свързана с историята на пчеларството.

Като правило у домашните животни има три елемента, определящи и ориентацията на човека за отглеждането им за продуктивни цели. Това са жилище, храна и размножаване.
Тези три услобия ги има и при -пчелите. На човека се е удало да замени естествените им жилища - хралупи, скални цепнатини и др., с изкуствени - Кошерите, с рамки и пити, на които пчелите развиват своята специфична дейност в естествен вид. Разбира се, до достигането на съвременните модерни кошери е изминало много време, Като се започне от глинените цилиндри в древен Египет, мине се през тръбните и се стигне до настоящите.

Когато се говори за пчели, винаги се има предвид пчел­ното семейство, чийто живот и дейност се регулират от много строги правила, изразени в инстинкти. Пчелите, появили и оформили се като биологични същества милиони години преди появата на човека, са се приспособили много добре към околната среда, Като са достигнали съвършенство в инстинктите си, осигуряващи им живот при различни климатични условия и райони на света. Жизнената им дейност се обус­лавя от наследствеността, която се е формирала през тези милиони години.

Пчелите се считат за биологични ресурси от жизнено важно значение. По пътя на опрашването на културните и диворастящите растения те играят съществена роля в живота и развитието на стотици хиляди растения на Земята. Специализираните организации на ООН са поставили пчелите на четвърто място в Класификацията на агентите, показващи замърсеността на околната среда. Извършвайки своята дейност в радиус от 3 км (пчелата покрива площ от около 28 кв.км) на различна височина над почвата, те показват замър­сяващите, елементи във въздуха, Водата и растенията, които влияят негативно на живота й и предизвикват отравяния. По донесеният прашец, днес се установява какви са замърсява­нията в много райони по света. В това се изразява тяхната екологична роля.

Инстинктът за събиране, обработване и складиране на храната през активния сезон (мед и прашец) В излишни за живота им количества позволява на човека да ги прибира и използва за храна и лекарство. В това се изразява тяхната здравна роля.

Пчеларството се явява важен отрасъл от селското стопанство. Благодарение на опрашителната дейност на пчели­те се повишават многократно добивите от кръстосано-опрашващите се Културни растения.
ДоКазано е, че добивите от опрашителната дейност , превишават 30 пъти стойността на добитите преки пчелни продукти: мед, прашец, восъК, прополис и др. Това е икономическото значение на пчеларството.

Милиони хора по света се занимават с пчеларство, едни в качеството на основна професия, а други Като развлече­ние в свободното време и за получаване на допълнителни продукти и доходи. В това се състои социалното значение на пчеларството.
Концентриран израз за значението на пчеларството се съдържа в знаменитото изказване на великия учен на XX век Алберт Айнщайн- „Ако изчезнат пчелите от Земята, на чове­ка му остава да живее не повече от четири години. колкото повече опрашвания, толкова повече растения, толкова повече животни и толкова повече хора"

Източник:
Кника: Уроци по пчеларство
Автор: доц. д-р Б. Първулов


Още за пчелите: